Tłusty czwartek w tradycji polskiej

Zobacz kalen­darz
23-02-2017 12:00 – 13:30

Spotkanie dla seniorów. Goście poznają genezę święta i jego obchody w różnych regio­nach Polski, przy­słowia oraz cieka­wostki zwią­zane z historią pączka. Spotkaniu towa­rzyszy wystawa książek o tradycji i zwycza­jach tłustoczwartkowych.