Sta­ni­sław Moniuszko – mistrz dźwięków, który «sam toczy się do serca»”

Zobacz kalen­darz

Uro­czyste pod­su­mo­wanie woje­wódz­kiego kon­kursu pla­stycz­nego dla mło­dzieży na plakat pro­mu­jący Rok Sta­ni­sława Moniuszki. Wrę­czenie nagród połą­czone z kon­certem muzyki Sta­ni­sława Moniuszki.