Stani­sław Moniuszko – mistrz dźwięków, który «sam toczy się do serca»”

View Calendar

Uroczyste podsu­mo­wanie woje­wódz­kiego konkursu plastycz­nego dla młodzieży na plakat promu­jący Rok Stani­sława Moniuszki. Wręczenie nagród połą­czone z koncertem muzyki Stani­sława Moniuszki.