Spo­tkanie nauczy­cieli jęz. nie­miec­kiego

Zobacz kalen­darz
22-02-2019 16:45 – 18:45

Spo­tkanie w ramach sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli jęz. nie­miec­kiego koor­dy­no­wanej przez p. Kata­rzynę Karską-Rasmus, nauczy­ciela kon­sul­tanta z KPCEN w Byd­goszczy.