Sieć nauczy­cieli jęz. angielskiego

View Calendar

Spotkanie uczest­ników sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli języka angiel­skiego szkół podsta­wo­wych koor­dy­no­wane przez nauczy­ciela-konsul­tanta z KPCEN Justynę Adamską.