Sekrety Byd­goszczy

Zobacz kalen­darz
25-02-2019 11:15 – 12:45

Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów kl. 1 – 3 szkół pod­sta­wo­wych przy­bli­ża­jące naj­cie­kawsze wyda­rzenia z historii Byd­goszczy.