Prezen­ta­cja oferty Biblioteki

Zobacz kalendarz

Prezentacja oferty Biblioteki dla szkół w Audito­rium Novum na Uniwer­sy­te­cie Techno­lo­giczno-Przyrod­ni­czym w Bydgosz­czy podczas narady inaugu­ru­jącej nowy rok szkolny 2017/2018, zorga­ni­zo­wanej przez Kurato­rium Oświaty w Bydgoszczy.