Prezen­ta­cja oferty Biblioteki

View Calendar

Prezen­tacja oferty Biblio­teki dla szkół w Audito­rium Novum na Uniwer­sy­te­cie Tech­no­­lo­­giczno-Przy­ro­d­ni­­czym w Bydgosz­czy podczas narady inaugu­ru­jącej nowy rok szkolny 2017/2018, zorga­ni­zo­wanej przez Kurato­rium Oświaty w Bydgoszczy.