Praca z plakatem eduka­cyjnym na lekcji języka obcego

View Calendar
20-03-2020 15:45 – 19:00
Warsz­taty dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego wszyst­kich typów szkół „Jeden obraz powie więcej niż 100 słów. Praca z plakatem eduka­cyjnym na lekcji języka obcego”. Warsz­taty popro­wadzi Ewa Osta­szewska z Goethe-Institut Warszawa. Celem warsz­tatów jest, aby uczestnik:
  • poznał celo­wość oraz zasady przy­go­to­wy­wania dobrych plakatów edukacyjnych,
  • potrafił prak­tycznie zasto­sować poznane zasady w plano­waniu pracy z plakatem edukacyjnym,
  • wypra­cował i zapre­zen­tował własne propo­zycje plakatu edukacyjnego.