Polona i Academica

Zobacz kalendarz

Szkole­nie dotyczą­ce POLONY, jednej z najno­wo­cze­śniej­szych biblio­tek cyfro­wych na świecie i jedno­cze­śnie najwięk­szej tego typu biblio­teki w Polsce oraz Cyfro­wej Wypoży­czalni Publi­ka­cji Nauko­wych ACADEMICA.