Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o wartościach

View Calendar

Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów kl. 1 – 3 przy­go­to­wane w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niejsze…“. Czytanie i analiza opowia­dania ks. Jana Twar­dow­skiego „Patyki i patyczki”, zapeł­nianie „skrzyni skarbów“ najważ­niej­szymi dla dzieci warto­ściami oraz budo­wanie pira­midy wartości.