Oto jest Bydgoszcz

View Calendar
12-04-2019 09:00 – 10:30

Oto jest Bydgoszcz

Zajęcia eduka­cyjne w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek dla przed­szko­laków i uczniów klas I‑III promu­jące czytel­nictwo. Głośne czytanie wybra­nych tekstów literac­kich o tematyce związanej z tematem spotkania. Zajęcia są uatrak­cyj­niane pogadanką lub prezen­tacją, zabaw­nymi anegdo­tami, rozmową kiero­waną z dziećmi na temat czyta­nych utworów oraz dającą im możli­wość wyrażenia swoich emocji. Maluchy wykonują prace plastyczne lub inne zadania (np. krzyżówki, rebusy, zagadki, quizy itp.).