Niezwykła historia dziadków do orzechów

Zobacz kalen­darz

Ostatni dzień prezen­tacji wystawy pt. „Niezwykła historia dziadków do orze­chów” z kolekcji Ewy Biel­skiej i Grażyny Jasiek, zorga­ni­zo­wanej z inicja­tywy Marka Micha­laka we współ­pracy z Miejską Biblio­teką Publiczną w Tucholi.