Nauczanie języka nie­miec­kiego – spo­tkanie szko­le­niowe

Zobacz kalen­darz

Spo­tkanie dla członków i sym­pa­tyków Sto­wa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Nie­miec­kiego połą­czone ze szko­le­niem:

  • Kom­pe­tencje klu­czowe w nauce języka nie­miec­kiego (Regina Strze­meska);
  • Pod­ręcznik do nauki języka nie­miec­kiego w szkole śred­niej – jak wybrać go wła­ściwie (Paweł Zbyt­niewski).