Narzą­dzia google w pracy orga­ni­zacji

Zobacz kalen­darz

Wyko­rzy­sty­wanie kalen­darza google do współ­pracy między­wy­dzia­łowej.