Mate­ma­tyczne wyszy­wanie, czyli haft na papierze

View Calendar

Połą­czenie geome­trii ze sztuką, tworzenie obrazów za pomocą odcinków z kolo­ro­wych nitek. Uczest­nicy zapo­znają się z goto­wymi obra­zami oraz sami spró­bują sił w wyszywaniu.