Marian Rejewski – bydgosz­czanin, mate­matyk, kryptolog

Zobacz kalen­darz
20-06-2017 11:30 – 13:00

Zajęcia prowa­dzone przez płk. Jerzego Lelwica o doko­na­niach Mariana Rejew­skiego i grupy polskich kryp­to­logów, którzy złamali szyfr Enigmy i przy­czy­nili się do skró­cenia II wojny światowej.