Mądrość, czyli o zamie­nianiu kwaśnej cytryny w słodką lemo­niadę

Zobacz kalen­darz
Zajęcia edu­ka­cyjne przy­go­to­wane w ramach pro­jektu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach”.