Konfe­rencja meto­dyczna dla nauczy­cieli jęz. francuskiego

View Calendar
24-11-2017 16:30 – 18:30

Konfe­rencja zorga­ni­zo­wana przez Stowa­rzy­szenie Nauczy­cieli Fran­cu­skiego PROF-EUROPE z udziałem przed­sta­wi­cieli Wydaw­nictw Nowela i Didier.