Konfe­ren­cja „Biblio­teka – Cyber­prze­strzeń – Komuni­ka­cja“

Zobacz kalen­darz

W progra­mie:

  • Podsu­mo­wa­nie konkursu „Litera­tura niemiecka w ilustra­cji” oraz wręcze­nie nagród laure­atom
  • Kompe­ten­cje infor­ma­cyjne młodzieży w świetle badań biome­trycz­nych – dr hab. Małgo­rzata Kisilow­ska – Wydział Dzien­ni­kar­stwa Infor­ma­cji i Biblio­lo­gii Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego
  • Biblio­teki w świecie wirtu­al­nej i wzboga­co­nej rzeczy­wi­sto­ści – prof. dr hab. Wojciech Cellary – Katedra Techno­lo­gii Infor­ma­cyj­nych Uniwer­sy­tetu Ekono­micz­nego w Pozna­niu
  • Connec­ting Educa­tion and Library Through Online Commu­ni­ca­tion. The role of Psycho­logy (Współ­dzia­ła­nie biblio­teki i podmio­tów eduka­cyj­nych w cyber­prze­strzeni. Aspekt psycho­lo­giczny) – Mirjana Rupar – Faculty of Social Studies Masaryk Univer­sity Brno
  • Oblicza sieci – Robert Preus – Kuja­w­sko-Pomo­r­skie Centrum Eduka­cji Nauczy­cieli w Bydgosz­czy
  • Czy papie­rowa książka to efek­towny luksus? Przy­szłość książki w dobie cyfry­za­cji – Agnieszka Grochocka, Maria Radzi­ń­ska-Siedla­­czek – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgosz­czy
  • Nowa odsłona portalu infor­ma­cyj­nego EDUPO­LIS – Beata Cieśliń­ska, Ryszard Karczew­ski – Pedago­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgosz­czy