Gawęda o książce, czyli book­tal­king praktycznie

View Calendar

Book­tal­king to krótkie zare­kla­mo­wanie książki. Nie jest to stresz­czenie ani recenzja, ale raczej przed­sta­wienie boha­terów, fabuły czy też kilku scen z książki w taki sposób, by słuchacze chcieli sięgnąć po nią i prze­czytać ją samo­dzielnie. Book­tal­king to również dzie­lenie się ze słucha­czami swoim entu­zja­zmem do książek i zachę­canie do czytania dla przyjemności.