Gawęda o książce, czyli book­tal­king prak­tycznie

Zobacz kalen­darz

Book­tal­king to krótkie zare­kla­mo­wanie książki. Nie jest to stresz­czenie ani recenzja, ale raczej przed­sta­wienie boha­terów, fabuły czy też kilku scen z książki w taki sposób, by słu­chacze chcieli sięgnąć po nią i prze­czytać ją samo­dzielnie. Book­tal­king to również dzie­lenie się ze słu­cha­czami swoim entu­zja­zmem do książek i zachę­canie do czy­tania dla przy­jem­ności.