Droga czytel­nika w bibliotece

View Calendar

Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów szkół podsta­wo­wych lub gimna­zjum. Wyszu­ki­wanie w kata­lo­gach online, rodzaje zbiorów, zasady korzy­stania z zasobów bibliotecznych.