Droga czytel­nika w bibliotece

Zobacz kalen­darz

Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów szkół podsta­wo­wych. Wyszu­ki­wanie w kata­lo­gach online, rodzaje zbiorów, zasady korzy­stania z zasobów bibliotecznych.