Bydgoszcz w lite­ra­turze dziecięcej

View Calendar

Zajęcia dla dzieci w ramach Bydgo­skiego Festi­walu Nauki (ścieżka społeczna). Uczest­nicy poznają podania, legendy, baśnie, bajki o tema­tyce regio­nalnej. Rysują, kolo­rują, tworzą, bawią się.