Bydgo­skie opowieści

View Calendar

Zajęcia eduka­cyjne poświę­cone tema­tyce regio­nalnej. Celem zajęć jest przy­bli­żanie dzie­ciom historii, kultury, tradycji i symboli miasta oraz zapo­znanie z licz­nymi bydgo­skimi baśniami, legen­dami i podaniami.