Akademia pana Kleksa Jana Brze­chwy i inne utwory

Zobacz kalen­darz

Celem zajęć dla dzieci jest:
• popu­la­ry­zacja książki i biblio­teki wśród najmłod­szych dzieci,
• wsparcie szkół i placówek eduka­cyj­nych w zakresie reali­zacji funkcji wychowawczej,
• inte­gracja dzieci i dosko­na­lenie umie­jęt­ności współ­dzia­łania w zespole,
• wyrów­ny­wanie szans eduka­cyj­nych dzieci z różnych placówek,
• rozwi­janie w uczest­ni­kach zain­te­re­so­wania literaturą,
• przy­go­to­wanie dzieci do roli świa­do­mego czytelnika,
• wytwo­rzenie pozy­tyw­nych moty­wacji do czytania książek,
• promo­wanie i upowszech­nianie regio­nal­nego dzie­dzictwa kulturowego,
• kształ­to­wanie wraż­li­wości arty­stycznej dzieci.