100 lat bydgo­skiego harcerstwa

View Calendar

Muzeum Oświaty przy­go­to­wało wystawę pt. „100 lat bydgo­skiego harcer­stwa”. Ekspo­naty udostęp­niły również drużyny dzia­ła­jące na terenie miasta.

Rada Miasta Bydgoszczy usta­no­wiła rok 2017 Rokiem Harcer­stwa Bydgo­skiego. Ten jubi­leusz stał się okazją do promo­wania stulet­niego dorobku harcer­stwa, nie tylko przez dzia­łal­ność orga­ni­zacji harcer­skich, ale także przez dzia­łal­ność bydgo­skich insty­tucji kultu­ral­nych dzia­ła­ją­cych na terenie miasta Bydgoszczy. Harcer­stwo jest ściśle zwią­zane z Muzeum Oświaty, które posiada wiele cennych pamiątek i ekspo­natów: kroniki, umun­du­ro­wanie, wypo­sa­żenie, spuścizny, odzna­czenia oraz pamiątki nieży­ją­cych już bydgo­skich harcerzy.