Współ­czesne polskie bibliotekarstwo

Współ­czesne polskie bibliotekarstwo

Doktor hab. Ryszard Nowicki, prof. Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Bydgoszczy, jest autorem opra­co­wania przy­bli­ża­ją­cego czytel­nikom niektóre aspekty obec­nego stanu polskich bibliotek. 

Bogata historia książek i bibliotek w Polsce, z ponad tysiąc­letnią tradycją, rozpo­częła się w drugiej połowie X wieku wraz z przy­by­ciem czeskiej księż­niczki Dobrawy, żony księcia Mieszka I. Za pośred­nic­twem naszych połu­dnio­wych sąsiadów zostało przy­jęte chrze­ści­jań­stwo w Polsce, co miało kluczowe znaczenie w szerzeniu umie­jęt­ności czytania i pisania. Na prze­strzeni wieków rozwi­jała się kultura piśmien­nicza w regionie Wisły, ale było też wiele tragicz­nych wyda­rzeń, szcze­gólnie zwią­za­nych z poważ­nymi stra­tami podczas II wojny świa­towej. Po 1945 r. odbu­do­wano i rozbu­do­wano biblio­teki oraz biblio­te­kar­stwo znisz­czone wojenną pożogą. Kolejny etap zapo­cząt­ko­wały zmiany poli­tyczne w Polsce i znie­sienie cenzury w latach 1989 – 1990. Polskie wyda­rzenia poli­tyczne, szeroko komen­to­wane na świecie, dopro­wa­dziły do zburzenia muru berliń­skiego i upadku bloku państw zależ­nych od Związku Radziec­kiego. Otwarcie na Zachód, współ­praca między­na­ro­dowa i możli­wość uzyskania finan­so­wania z Unii Euro­pej­skiej przy­czy­niły się do ogrom­nego postępu w rozwoju tech­no­lo­gicznym i cyfrowym. Wsparcie otrzy­mane z budżetu UE pozwo­liło na budowę lub rozbu­dowę budynków biblio­tecz­nych dosto­so­wa­nych do potrzeb i ocze­kiwań użyt­kow­ników XXI wieku. Nie oznacza to jednak, że wszystkie problemy z biblio­teką zostały rozwią­zane. Poja­wiły się nowe problemy, między innymi, doty­czące obaw o przy­szłość insty­tucji świad­czą­cych usługi, takie jak biblio­teki. O ważnej roli polskiego biblio­te­kar­stwa świadczy fakt, że w dniach 19 – 25 lipca 2007 r. 83. Świa­towy Kongres Bibliotek i Infor­macji IFLA odbył się we Wrocławiu. Około 3100 biblio­te­karzy ze 118 krajów, w tym wybitni goście z Czech, uczest­ni­czyło w najwięk­szych i najważ­niej­szych wyda­rze­niach na świecie zwią­za­nych z biblio­te­kar­stwem i naukami informacyjnymi. 

Profesor Ryszard Nowicki po zapre­zen­to­waniu historii książek i bibliotek doko­nuje prze­glądu najważ­niej­szych placówek biblio­tecz­nych w Polsce, w tym cyfro­wych. Opisuje cyfrowe projekty: OMNIS, POLONA, Patri­mo­nium. Pisze o kształ­ceniu biblio­te­karzy i profe­sjo­nal­nych czaso­pi­smach, a także o prze­pi­sach praw­nych i nowej archi­tek­turze biblio­tecznej. Wspo­mina także o dzia­łal­ności bibliotek peda­go­gicz­nych na przy­kła­dzie Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Publi­kacja jest dostępna online w języku czeskim