Remont windy

Remont windy

Szanowni Czytel­nicy! Z powodu remontu windy do trans­portu książek wypo­ży­czanie książek odbywa się na parterze budynku na tymcza­sowym stano­wisku. Za utrud­nienia prze­pra­szamy. Prace remon­towe nie wpły­wają na możli­wość rezer­wacji i zama­wiania książek w kata­logu Integro – zmienia się tylko punkt odbioru doku­mentów.