Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Formy kontaktu

Biblioteka udostępnia następujące formy kontaktu:

Telefon / SMS / Fax: 52 341 19 84
e‑mail: administracja@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Biblioteki otrzymają niezbędną pomoc.

Wchodząc do budynku niepełnosprawny ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem pełniącym dyżur na portierni za pomocą dzwonka na poziomie 0 przy drzwiach wejściowych po lewej stronie.

Pracownik biblioteki uda się na miejsce wezwania i w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy np.:

  • wskaże miejsce do zaparkowania samochodu lub innego pojazdu,
  • pomoże w załatwieniu sprawy kontaktując klienta z właściwym pracownikiem.

Informujemy, że w budynku Biblioteki nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres działalności

Biblioteka jest placówką oświatową służącą w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz innych osób uczących się i doskonalących. Wspiera działalność szkół, w tym bibliotek szkolnych oraz wszystkich placówek działających na rzecz edukacji. Realizuje kierunki polityki oświatowej państwa ustalane przez Ministra Edukacji Narodowej.

Zadania biblioteki

Do głównych zadań biblioteki należy:

  • gromadzenie, opracowanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
  • prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficzne,
  • organizowanie i prowadzenie wspomagania nauczycieli,
  • promowanie czytelnictwa,
  • przygotowywanie zajęć edukacyjnych dla różnych grup odbiorców.

Z księgozbioru biblioteki korzystać mogą nie tylko nauczyciele i studenci kierunków pedagogicznych, ale również wszyscy zainteresowani nim mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego.