Moniuszko znany czy nieznany?

Moniuszko znany czy nieznany?

Rok Stani­sława Moniuszki stał się okazją do podjęcia wielu inicjatyw mają­cych na celu upamięt­nienie ogrom­nego dorobku twórcy opery naro­dowej. Nasza biblio­teka również włączyła się w obchody rocz­nicy urodzin Mistrza, przy­go­to­wując prezen­tacje multi­me­dialne poświę­cone życiu i twór­czości kompo­zy­tora, adre­so­wane do różnych gryp wieko­wych. Temat wzbu­dził również zain­te­re­so­wanie seniorów – w zaję­ciach prze­pro­wa­dzo­nych przez pracow­ników PBW uczest­ni­czyli pensjo­na­riusze Dzien­nego Domu Pomocy „Bratek” oraz starsi czytel­nicy Fili nr 16 WiMBP im. Witolda Bełzy. Kame­ralne spotkania, wzbo­ga­cone sporą dawką muzyki i frag­mentów insce­ni­zacji opero­wych odbyły się w bardzo sympa­tycznej, kame­ralnej atmosferze.

Anna Krasz­kie­wicz – Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświatowych