Konkurs inter­ne­towy – 2 etap

Po prze­słaniu pierw­szego formu­larza konkur­so­wego możesz przy­stąpić do drugiego etapu rywa­li­zacji. Zaznacz wszystkie poprawne odpo­wiedzi testu oraz wypełnij pola z pyta­niami otwar­tymi, a na koniec wciśnij przy­cisk „Wyślij“. Uwzględ­nione będą odpo­wiedzi wysłane najpóź­niej 7 grudnia do godz. 23:59:59.

This form is closed