Kon­fe­rencja dla nauczy­cieli biblio­te­karzy

Kon­fe­rencja dla nauczy­cieli biblio­te­karzy

Sza­nowni Państwo! Infor­mu­jemy, że w związku z trwa­jącym straj­kiem nauczy­cieli, kon­fe­rencja „Nauczy­ciel biblio­te­karz – praca – rozwój“, pla­no­wana na 24 kwietnia 2019 r., odbę­dzie się w póź­niej­szym ter­minie. Dzię­ku­jemy za zro­zu­mienie zaist­niałej sytu­acji.