Kanał Bydgoski

Kanał Bydgoski

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne adno­to­wane opra­co­wane na podstawie wydaw­nictw zwar­tych i arty­kułów z czaso­pism oraz wydaw­nictw ciągłych dostęp­nych w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Pobierz plik pdf 174 KB

<span class="caps">AIDS</span>

AIDS

ZESPÓŁ NABY­TEGO BRAKU ODPOR­NOŚCI – AIDS
Zesta­wienie biblio­gra­ficzne w wyborze wydaw­nictw zwar­tych i arty­kułów z czaso­pism do roku 2016 opra­co­wane na podstawie zbiorów PBW w Bydgoszczy. Pobierz plik pdf 260 KB