Wydarzenia

«
»
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
So
Nd
Sierpień
Sierpień
Sierpień
Sierpień
Sierpień
1
2
3
4
 • Wystawa fotografii Jana Szyca
  10:00 -11:00
  04-09-2018

  Wernisaż wystawy poste­rowej w Urzędzie Marszał­kow­skim w Toruniu. Z okazji 100-lecia Niepod­le­głości Polski Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy przygo­to­wała wystawę fotografii dotyczącą historii szkol­nictwa w okresie między­wo­jennym. Ekspo­zycja składa się z dziesięciu plansz, z których pierwsza przed­stawia najważ­niejsze daty z dziejów I Liceum Ogólno­kształ­cą­cego im. Mikołaja Koper­nika w Toruniu. Kanwą scena­riusza wystawy są etapy życia Jana Szyca, który w latach 1922 – 1952 był nauczy­cielem tej szkoły. Plansze zawie­rają zdjęcia z okresu między­wo­jen­nego, m.in. pracowni lekcyj­nych, uroczy­stości szkol­nych, harcer­skich i patrio­tycz­nych z udziałem uczniów i nauczy­cieli przed­wo­jen­nego Gimna­zjum Mikołaja Koper­nika w Toruniu. Wystawę można odwie­dzać do 21.09 2018 r.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 • Stara szkoła
  09:15 -10:45
  14-09-2018

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

15
16
17
 • Klub Enigma
  09:30 -10:15
  17-09-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  09:30 -10:15
  17-09-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów, których celem jest rozwi­janie umiejęt­ności logicz­nego myślenia, wyobraźni przestrzennej, pamięci, spostrze­gaw­czości – a to wszystko przy okazji świetnej zabawy z grami planszo­wymi, łamigłów­kami przestrzen­nymi i zagad­kami logicz­nymi.

 • Klub Enigma
  10:30 -11:15
  17-09-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  10:30 -11:15
  17-09-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów, których celem jest rozwi­janie umiejęt­ności logicz­nego myślenia, wyobraźni przestrzennej, pamięci, spostrze­gaw­czości – a to wszystko przy okazji świetnej zabawy z grami planszo­wymi, łamigłów­kami przestrzen­nymi i zagad­kami logicz­nymi.

18
 • Czytam i maluję z Nelą
  Cały dzień
  18-09-2018

  Ogłoszenie Czytel­ni­czego Konkursu Plastycz­nego dotyczą­cego przygód Neli, bohaterki serii książek „Nela – mała repor­terka”. Zadaniem uczest­ników będzie wykonanie pracy plastycznej ilustru­jącej ulubioną przygodę Neli. Termin dostar­czenia prac w formacie A3 lub A4 do 17 paździer­nika 2018 roku.

19
20
 • Stara szkoła
  10:30 -12:00
  20-09-2018

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

21
 • Stara szkoła
  09:00 -10:30
  21-09-2018

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

22
 • Spielen und koope­riren
  09:30 -13:00
  22-09-2018

  Prezen­tacja i warsz­taty „Wykorzy­stanie zbiorów Medio­teki Insty­tutu Goethego na lekcjach języka niemiec­kiego, czyli Spielen und koope­riren“ przygo­to­wane przez opiekuna Medio­teki Iwonę Kretek oraz Annę Bukowską.

 • 450-lecie I LO w Toruniu
  11:00 -15:00
  22-09-2018

  Wystawa plene­rowa w Centrum Kultu­ralno-Kongre­sowym Jordanki w Toruniu. Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy przygo­to­wała wystawę fotografii dotyczącą historii szkol­nictwa w okresie między­wo­jennym. Ekspo­zycja składa się z dziesięciu plansz, z których pierwsza przed­stawia najważ­niejsze daty z dziejów I Liceum Ogólno­kształ­cą­cego im. Mikołaja Koper­nika w Toruniu. Kanwą scena­riusza wystawy są etapy życia Jana Szyca, który w latach 1922 – 1952 był nauczy­cielem tej szkoły. Plansze zawie­rają zdjęcia z okresu między­wo­jen­nego, m.in. pracowni lekcyj­nych, uroczy­stości szkol­nych, harcer­skich i patrio­tycz­nych z udziałem uczniów i nauczy­cieli przed­wo­jen­nego Gimna­zjum Mikołaja Koper­nika w Toruniu.

23
24
 • Wystawa plene­rowa z okazji 100-lecia Niepod­le­głości
  Cały dzień
  24-09-2018

  Otwarcie wystawy plene­rowej na Rynku Nowomiej­skim w Toruniu. Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy przygo­to­wała wystawę fotografii z okazji 100-lecia Niepod­le­głości Polski dotyczącą historii szkol­nictwa w okresie między­wo­jennym. Ekspo­zycja składa się z dziesięciu plansz, z których pierwsza przed­stawia najważ­niejsze daty z dziejów I Liceum Ogólno­kształ­cą­cego im. Mikołaja Koper­nika w Toruniu. Kanwą scena­riusza wystawy są etapy życia Jana Szyca, który w latach 1922 – 1952 był nauczy­cielem tej szkoły. Plansze zawie­rają zdjęcia z okresu między­wo­jen­nego, m.in. pracowni lekcyj­nych, uroczy­stości szkol­nych, harcer­skich i patrio­tycz­nych z udziałem uczniów i nauczy­cieli przed­wo­jen­nego Gimna­zjum Mikołaja Koper­nika w Toruniu. Ekspo­zycję można oglądać do 6.10.2018 r.

25
26
27
28
 • Czytamy Sulimę-Kamiń­skiego
  11:00 -13:00
  28-09-2018

  Kolejne spotkanie z cyklu „Głośne czytanie“ przygo­to­wane dla osób niewi­do­mych i słabo­wi­dzą­cych z Koła Powia­to­wego w Bydgoszczy Polskiego Związku Niewi­do­mych. Tym razem okazją do spotkania są obchody 90. rocznicy urodzin Jerzego Sulimy-Kamiń­skiego, najwy­bit­niej­szego bydgo­skiego pisarza, autora „Mostu królowej Jadwigi“.

29
30