Wyda­rzenia

«
»
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
So
Nd
Sier­pień
Sier­pień
Sier­pień
Sier­pień
Sier­pień
1
2
3
4
 • Wystawa foto­grafii Jana Szyca
  10:00 -11:00
  04-09-2018

  Wer­nisaż wystawy poste­rowej w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim w Toruniu. Z okazji 100-lecia Nie­pod­le­głości Polski Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy przy­go­to­wała wystawę foto­grafii doty­czącą historii szkol­nictwa w okresie mię­dzy­wo­jennym. Eks­po­zycja składa się z dzie­sięciu plansz, z których pierwsza przed­stawia naj­waż­niejsze daty z dziejów I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. Kanwą sce­na­riusza wystawy są etapy życia Jana Szyca, który w latach 1922 – 1952 był nauczy­cielem tej szkoły. Plansze zawie­rają zdjęcia z okresu mię­dzy­wo­jen­nego, m.in. pra­cowni lek­cyj­nych, uro­czy­stości szkol­nych, har­cer­skich i patrio­tycz­nych z udziałem uczniów i nauczy­cieli przed­wo­jen­nego Gim­na­zjum Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. Wystawę można odwie­dzać do 21.09 2018 r.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 • Stara szkoła
  09:15 -10:45
  14-09-2018

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwudzie­sto­le­cia mię­dzy­wo­jen­nego.

15
16
17
 • Klub Enigma
  09:30 -10:15
  17-09-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • Aka­demia Gier Logicz­nych
  09:30 -10:15
  17-09-2018

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów, których celem jest roz­wi­janie umie­jęt­ności logicz­nego myślenia, wyobraźni prze­strzennej, pamięci, spo­strze­gaw­czości – a to wszystko przy okazji świetnej zabawy z grami plan­szo­wymi, łami­głów­kami prze­strzen­nymi i zagad­kami logicz­nymi.

 • Klub Enigma
  10:30 -11:15
  17-09-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • Aka­demia Gier Logicz­nych
  10:30 -11:15
  17-09-2018

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów, których celem jest roz­wi­janie umie­jęt­ności logicz­nego myślenia, wyobraźni prze­strzennej, pamięci, spo­strze­gaw­czości – a to wszystko przy okazji świetnej zabawy z grami plan­szo­wymi, łami­głów­kami prze­strzen­nymi i zagad­kami logicz­nymi.

18
 • Czytam i maluję z Nelą
  Cały dzień
  18-09-2018

  Ogło­szenie Czy­tel­ni­czego Kon­kursu Pla­stycz­nego doty­czą­cego przygód Neli, boha­terki serii książek „Nela – mała repor­terka”. Zada­niem uczest­ników będzie wyko­nanie pracy pla­stycznej ilu­stru­jącej ulu­bioną przy­godę Neli. Termin dostar­czenia prac w for­macie A3 lub A4 do 17 paź­dzier­nika 2018 roku.

19
20
 • Stara szkoła
  10:30 -12:00
  20-09-2018

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwudzie­sto­le­cia mię­dzy­wo­jen­nego.

21
 • Stara szkoła
  09:00 -10:30
  21-09-2018

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwudzie­sto­le­cia mię­dzy­wo­jen­nego.

22
 • Spielen und koope­riren
  09:30 -13:00
  22-09-2018

  Pre­zen­tacja i warsz­taty „Wyko­rzy­stanie zbiorów Medio­teki Insty­tutu Goethego na lek­cjach języka nie­miec­kiego, czyli Spielen und koope­riren“ przy­go­to­wane przez opie­kuna Medio­teki Iwonę Kretek oraz Annę Bukowską.

 • 450-lecie I LO w Toruniu
  11:00 -15:00
  22-09-2018

  Wystawa ple­ne­rowa w Centrum Kul­tu­ralno-Kon­gre­sowym Jor­danki w Toruniu. Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy przy­go­to­wała wystawę foto­grafii doty­czącą historii szkol­nictwa w okresie mię­dzy­wo­jennym. Eks­po­zycja składa się z dzie­sięciu plansz, z których pierwsza przed­stawia naj­waż­niejsze daty z dziejów I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. Kanwą sce­na­riusza wystawy są etapy życia Jana Szyca, który w latach 1922 – 1952 był nauczy­cielem tej szkoły. Plansze zawie­rają zdjęcia z okresu mię­dzy­wo­jen­nego, m.in. pra­cowni lek­cyj­nych, uro­czy­stości szkol­nych, har­cer­skich i patrio­tycz­nych z udziałem uczniów i nauczy­cieli przed­wo­jen­nego Gim­na­zjum Miko­łaja Koper­nika w Toruniu.

23
24
 • Wystawa ple­ne­rowa z okazji 100-lecia Nie­pod­le­głości
  Cały dzień
  24-09-2018

  Otwarcie wystawy ple­ne­rowej na Rynku Nowo­miej­skim w Toruniu. Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy przy­go­to­wała wystawę foto­grafii z okazji 100-lecia Nie­pod­le­głości Polski doty­czącą historii szkol­nictwa w okresie mię­dzy­wo­jennym. Eks­po­zycja składa się z dzie­sięciu plansz, z których pierwsza przed­stawia naj­waż­niejsze daty z dziejów I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. Kanwą sce­na­riusza wystawy są etapy życia Jana Szyca, który w latach 1922 – 1952 był nauczy­cielem tej szkoły. Plansze zawie­rają zdjęcia z okresu mię­dzy­wo­jen­nego, m.in. pra­cowni lek­cyj­nych, uro­czy­stości szkol­nych, har­cer­skich i patrio­tycz­nych z udziałem uczniów i nauczy­cieli przed­wo­jen­nego Gim­na­zjum Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. Eks­po­zycję można oglądać do 6.10.2018 r.

25
26
27
28
 • Czytamy Sulimę-Kamiń­skiego
  11:00 -13:00
  28-09-2018

  Kolejne spo­tkanie z cyklu „Głośne czy­tanie“ przy­go­to­wane dla osób nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych z Koła Powia­to­wego w Byd­goszczy Pol­skiego Związku Nie­wi­do­mych. Tym razem okazją do spo­tkania są obchody 90. rocz­nicy urodzin Jerzego Sulimy-Kamiń­skiego, naj­wy­bit­niej­szego byd­go­skiego pisarza, autora „Mostu kró­lowej Jadwigi“.

29
30