Wyda­rzenia

2018 >
Sier­pień
«
»
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
So
Nd
Lipiec
Lipiec
1
2
3
4
5
6
7
 • Wakacje w muzeum
  11:45 -13:00
  07-08-2018

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego. Warsz­taty kali­grafii, zwie­dzanie stałych wystaw Muzeum Oświaty.

8
9
10
11
 • Prezen­tacja Muzeum Oświaty w Dniu Regionów na zlocie ZHP na Wyspie Sobie­szew­skiej
  10:00 -17:00
  11-08-2018

  Wystawa plene­rowa – część stałej ekspo­zycji promu­jącej postać słyn­nego bydgosz­cza­nina, mate­ma­tyka i kryp­to­loga – Mariana Rejew­skiego. Możli­wość poznania w prak­tyce zasady dzia­łania niemiec­kiej maszyny szyfru­jącej. Szyfro­wanie i deszy­fro­wanie zako­do­wa­nych infor­macji na specjalnie przy­go­to­wanym symu­la­torze Enigmy. Warsz­taty piśmien­nicze, dzięki którym uczest­nicy zlotu mogą poznawać sztukę pisania piórem i atra­mentem tzw. kali­grafię. Zapo­znanie z funk­cjo­no­wa­niem starej szkoły poprzez prezen­tację ekspo­natów z zasobów muzeum oraz poga­dankę i wykład. Kolejna atrakcja dla uczest­ników zlotu to warsz­taty pisania na maszynie.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Wrze­sień
Wrze­sień