Wyda­rzenia

Kalen­darz pre­zen­tuje zajęcia edu­ka­cyjne, muze­alne, wystawy, spo­tkania autor­skie, szko­lenia i warsz­taty orga­ni­zo­wane przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy.

2019 >
Styczeń 21 – Styczeń 27
 • 21
  21.Styczeń.Poniedziałek

  Aka­demia Gier Logicz­nych

  10:00 -11:30
  21-01-2019

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów.

 • 22
  22.Styczeń.Wtorek
  Brak wyda­rzeń
 • 23
  23.Styczeń.Środa

  Stara szkoła

  10:30 -11:30
  23-01-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwudzie­sto­le­cia mię­dzy­wo­jen­nego.

  Stara szkoła

  11:30 -13:00
  23-01-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwudzie­sto­le­cia mię­dzy­wo­jen­nego.

 • 24
  24.Styczeń.Czwartek
  Brak wyda­rzeń
 • 25
  25.Styczeń.Piątek

  Stara szkoła

  10:30 -11:30
  25-01-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwudzie­sto­le­cia mię­dzy­wo­jen­nego.

  Aka­demia Gier Logicz­nych

  11:00 -11:45
  25-01-2019

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów.

  Stara szkoła

  11:30 -12:30
  25-01-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwudzie­sto­le­cia mię­dzy­wo­jen­nego.

  Aka­demia Gier Logicz­nych

  12:00 -12:45
  25-01-2019

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów.

 • 26
  26.Styczeń.Sobota
  Brak wyda­rzeń
 • 27
  27.Styczeń.Niedziela
  Brak wyda­rzeń