Biblio­te­rapia

Biblio­te­rapia

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne w wyborze, zawie­ra­jące wydaw­nictwa zwarte i arty­kuły z czaso­pism z lat 2005 – 2012 opra­co­wane na podstawie zbiorów Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy. Pobierz plik pdf 123 KB