Poli­tyka oświa­towa państwa

Poli­tyka oświa­towa państwa

Podsta­wowe kierunki reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2018/2019 ogło­szone przez Mini­ster­stwo Edukacji Narodowej:

 1. 100. rocz­nica odzy­skania niepod­le­głości – wycho­wanie do wartości i kształ­to­wanie patrio­tycz­nych postaw uczniów;
 2. Wdra­żanie nowej postawy progra­mowej kształ­cenia ogól­nego. Kształ­cenie rozwi­ja­jące samo­dziel­ność, kreatyw­ność i inno­wa­cyj­ność uczniów;
 3. Kształ­cenie zawo­dowe oparte na ścisłej współ­pracy z praco­daw­cami. Rozwój doradztwa zawodowego;
 4. Rozwi­janie kompe­tencji cyfro­wych uczniów i nauczy­cieli. Bezpieczne i odpo­wie­dzialne korzy­stanie z zasobów dostęp­nych w sieci.

Podsta­wowe kierunki reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa 2018/2019 oraz zadania z zakresu nadzoru peda­go­gicz­nego – doku­ment MEN z 5 lipca 2018 r. 

Przy­ja­ciel szkoły

Przy­ja­ciel szkoły

W wyniku współ­pracy oraz wspo­ma­gania Zespołu Szkół nr 19 w roku szkolnym 2017/2018, Dyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej Ewa Pronobis – Sosnowska otrzy­mała miano Przy­ja­ciela Szkoły. Na wyróż­nienie to zapra­co­wali nauczy­ciele biblio­te­karze prowa­dzący cykliczne zajęcia z zakresu edukacji czytel­ni­czej i warsz­taty w ramach programu „Poroz­ma­wiajmy i poczy­tajmy o warto­ściach”. Współ­pra­co­wano również ze świe­tlicą tera­peu­tyczną i orga­ni­zo­wano spotkania z gimna­zja­li­stami rozwi­ja­jące zain­te­re­so­wania huma­ni­styczne. Prze­pro­wa­dzono wspólnie Międzysz­kolny Konkurs Frazeologiczny.
Na tym współ­praca się nie kończy, będzie konty­nu­owana w roku szkolnym 2018/2019.

Espe­ran­tyści zapraszają

Espe­ran­tyści zapraszają

Polski Związek Espe­ran­ty­stów i Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy zapra­szają wszyst­kich espe­ran­ty­stów i miło­śników języka espe­ranto na jubi­le­uszowe spotkanie z okazji 110 rocz­nicy ruchu espe­ranc­kiego w naszym mieście. Spotkanie odbę­dzie się 10 kwietnia 2018 roku o godz. 16:00 w siedzibie biblioteki.

Edukacja włącza­jąca – Poznajmy się

Edukacja włącza­jąca – Poznajmy się

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza uczniów i nauczy­cieli na zajęcia eduka­cyjne pt. „Poznajmy się“. W spotka­niach mogą wziąć udział uczniowie szkół podsta­wo­wych. Cele prowa­dzo­nych zajęć:

 • promo­wanie inte­gracji społecznej;
 • rozwi­janie wiedzy o różnych niepeł­no­spraw­no­ściach wśród uczniów;
 • rozwi­janie świa­do­mości uczniów w odnie­sieniu do osób z różnymi rodza­jami niepełnosprawności;
 • podno­szenie jakości edukacji włącza­jącej w szko­łach i placów­kach systemu oświaty.

Podczas zajęć uczniowie zapo­znają się z wybra­nymi tekstami z publi­kacji „Duże sprawy w małych głowach” autor­stwa Agnieszki Kossow­skiej, które pomogą w zdobyciu wiedzy o niepeł­no­spraw­no­ściach, zrozu­mieniu potrzeb osób niepeł­no­spraw­nych i budo­waniu wzajem­nych relacji.

Zapro­szenie – plakat w formacie pdf

W celu uzgod­nienia terminu zajęć prosimy o kontakt tele­fo­niczny lub e‑mailowy :
Małgo­rzata Lewandowska-Pyż
tel. 52 340 01 40
e‑mail: mlewandowskapyz@​gmail.​com

Lite­ra­tura niemiecka w ilustracji – wyniki

Lite­ra­tura niemiecka w ilustracji – wyniki

Protokół z posie­dzenia komisji rozstrzy­ga­jącej konkurs plastyczny: ”Lite­ra­tura niemiecka w ilustracji” zorga­ni­zo­wany przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy oraz Goethe-Institut w Warszawie

Dnia 22 marca 2018 r. o godz. 13.00 odbyło się posie­dzenie komisji konkur­sowej rozstrzy­ga­jącej konkurs plastyczny pt. „Lite­ra­tura niemiecka w ilustracji”.
Komisja w składzie:

 • mgr Iwona Kretek – prze­wod­ni­cząca komisji konkur­sowej - nauczy­ciel języka niemiec­kiego, wielo­letni metodyk przy dawnym Nauczy­ciel­skim Kole­gium Języków Obcych w Bydgoszczy, opiekun meto­dyczny Medio­teki Języka Niemiec­kiego Goethe Instytut dzia­ła­jącej przy Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy
 • mgr Kata­rzyna Karska-Rasmus – nauczy­ciel języka niemiec­kiego; nauczy­ciel konsul­tant w Kujawsko-Pomor­skim Centrum Edukacji Nauczy­cieli w Bydgoszczy
 • mgr Anna Drejas – nauczy­ciel rysunku i malar­stwa w Państwowym Zespole Szkół Plastycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy

Na konkurs napły­nęło 56 prac ze szkół w Bydgoszczy oraz powiatu bydgo­skiego. Prace ocenione były zgodnie z nastę­pu­ją­cymi kryteriami:
1) zgod­ność treści pracy z tematem konkursu,
2) inno­wa­cyj­ność i kreatyw­ność w podej­ściu do tematu,
3) ogólne wrażenie estetyczne,
4) popraw­ność językowa.

Komisja wyło­niła laure­atów konkursu w dwóch kate­go­riach:
1) uczniów klas IV-VII Szkoły Podsta­wowej oraz II-III Gimna­zjum (dotyczy lite­ra­tury niemiec­kiej wydanej w języku polskim)
2) uczniów Szkół Śred­nich oraz klas IIIII Gimna­zjum ( jeśli konty­nuują naukę języka niemiec­kiego po szkole podsta­wowej – dotyczy lite­ra­tury niemiec­kiej w oryginale)

Lista laure­atów w konkursie pt.
„Lite­ra­tura niemiecka w ilustracji” 1 kate­goria 

I miejsce
Natalia Choj­nicka
Szkoła Podsta­wowa nr 57 w Bydgoszczy
II miejsce
Adriana Czechowska
Szkoła Podsta­wowa nr 46 w Bydgoszczy
III miejsce
Patrycja Pasińska
Szkoła Podsta­wowa nr 57 w Bydgoszczy

Wyróż­nienia:

Alicja Czyri­bulko – Szkoła Podsta­wowa nr 46 w Bydgoszczy
Natalia Czar­nocka – Gimna­zjum nr 5 ( Szkoła Podsta­wowa nr 17 w Bydgoszczy )
Anna Gil – Szkoła Podsta­wowa nr 67 w Bydgoszczy ( Gimnazjum)
Stani­sław Krzyśków – Szkoła Podsta­wowa nr 43 w Bydgoszczy
Kata­rzyna Andrze­jewska – Szkoła Podsta­wowa nr14 w Bydgoszczy
Julia Murzyn – Kato­licka Szkoła Podsta­wowa w Bydgoszczy
Julia Kupi­siak – Szkoła Podsta­wowa nr 46 w Bydgoszczy

Lista laure­atów w konkursie pt. „Lite­ra­tura niemiecka w ilustracji” 2 kate­goria

1 miejsce
Wiktor Piór­kowski
Zespół Szkół nr 4 – Gimna­zjum nr 17 w Bydgoszczy

2 miejsce
Norbert Baliński
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie – Gimnazjum

3 miejsce ex aequo
Julia Kossak-Piasecka
II Liceum Ogól­no­kształ­cące w Bydgoszczy
Alek­sandra Malich
II Liceum Ogól­no­kształ­cące w Bydgoszczy

wyróż­nienie
Natalia Karcz – II Liceum Ogól­no­kształ­cące w Bydgoszczy

Wszystkim zwycięzcom GRATULUJEMY!!!

Zapra­szamy na Galę konkur­sową uczniów wraz z nauczy­cie­lami, która odbę­dzie się 12 kwietnia o godz. 10.00 w Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego przy ul. Karola Szyma­now­skiego 3 w Bydgoszczy.

Przy­go­to­wana zostanie wystawa pokon­kur­sowa wszyst­kich prac na terenie Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Infor­macja o wystawie ukaże się na naszej stronie internetowej.

Marian Rejewski w projekcie języka angielskiego

Marian Rejewski w projekcie języka angielskiego

Dnia 12.01.2018 r. klasy VIVIISP nr 12 z Oddzia­łami Inte­gra­cyj­nymi w Bydgoszczy uczest­ni­czyły w zaję­ciach „Marian Rejewski w projekcie języka angiel­skiego“. Młodzież została podzie­lona na trzy grupy 5 – 6 osobowe, z których każda wzięła udział w trzech częściach spotkania. Były to: rozwią­zy­wanie zagadek w escape roomie, gry i zabawy mate­ma­tyczno-logiczne oraz poga­danka o Marianie Rejew­skim z elemen­tami języka angielskiego.
Alina Melnicka-Zygmunt i Ewa Bielska

Egzamin ósmo­kla­sisty

Egzamin ósmo­kla­sisty

10.01.2018 r. w biblio­tece odbyły się warsz­taty dla nauczy­cieli szkół podsta­wo­wych „Egzamin Ósmo­kla­sisty“ z języka angiel­skiego i języka niemiec­kiego, zorga­ni­zo­wane przez nauczy­cieli konsul­tantów z KPCEN w Bydgoszczy. Uczest­nicy warsz­tatów zapo­znali się z zało­że­niami egza­minu, przy­kła­dowym arku­szem egza­mi­na­cyjnym oraz zasa­dami oceniania. Nauczy­cielom przed­sta­wiono ofertę zbiorów angielsko- i niemiec­ko­ję­zycz­nych dostęp­nymi w bibliotece.
Alina Melnicka-Zygmunt i Kata­rzyna Krukowska-Cyranowicz

Spotkanie seniorów

Spotkanie seniorów

Dnia 15.01.2018 r. odbyło się spotkanie karna­wa­łowe w Domu Dzien­nego Pobytu „Senior“. W ramach współ­pracy Biblio­teki ze środo­wi­skiem chętnie umilamy seniorom czas. Tematem kolej­nego już spotkania był karnawał w Polsce i na świecie. Przed­sta­wi­liśmy historię zwyczajów karna­wa­ło­wych w dawnej Polsce (kuligi, sanny, reduty, tłusty czwartek, ostatki). Uczest­nicy także wspo­mi­nali swoje bale i hulanki w tym okresie. Seniorzy zain­spi­ro­wani rozmową i wspo­mnie­niami posta­no­wili na swoją tego­roczną zabawę karna­wa­łową założyć maski w stylu weneckim.
Życzymy udanej zabawy oraz wszyst­kiego dobrego w Nowym Roku.
Mariola Burak