Peda­go­giczna
Biblio­teka Woje­wódzka

im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy

katalog

Oferta

Udostęp­nianie zbiorów

Udostęp­nianie zbiorów

Godziny otwarcia – ponie­działek: 9:00 – 15:00, wtorek-piątek: 9:00 – 19:00, sobota: 9:00 – 15:00. Regu­lamin udostęp­niania zbiorów

Kata­logi i bazy biblio­gra­ficzne

Kata­logi i bazy biblio­gra­ficzne

KATALOG INTEGRO, Biblio­grafia Zagad­nień Peda­go­gicz­nych, Biblio­grafia woj. kujawsko-pomor­skiego (region bydgoski, region toruńsko-włocławski)

Niepeł­no­sprawni

Niepeł­no­sprawni

Infor­macja dla osób doświad­cza­ją­cych trwale lub okre­sowo trud­ności w komu­ni­ko­waniu i poru­szaniu się, pragną­cych skorzy­stać z zasobów i usług biblio­teki

Czytelnia online

Czytelnia online

Dostęp do serwisu IBUK LIBRA zawie­ra­ją­cego elek­tro­niczne wersje książek nauko­wych. Cyfrowa wypo­ży­czalnia między­bi­blio­teczna książek i czaso­pism nauko­wych ACADE­MICA

Zajęcia eduka­cyjne

Zajęcia eduka­cyjne

Orga­ni­zacja zajęć eduka­cyj­nych dla uczniów na wszyst­kich etapach kształ­cenia. Oferta na rok 2018/19

Biblio­grafie

Biblio­grafie

Zesta­wiania biblio­gra­ficzne na zamó­wienie nauczy­cieli. Na stronie inter­ne­towej dostępne są zesta­wienia prezen­tu­jące zbiory Biblio­teki na aktu­alne i ważne tematy.

Orga­ni­zacja konkursów

Orga­ni­zacja konkursów

Quizy, konkursy trady­cyjne i inter­ne­towe, lite­rackie, plastyczne, rocz­ni­cowe.

Wspo­ma­ganie szkół

Wspo­ma­ganie szkół

Sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli. Szko­lenia i warsz­taty dla nauczy­cieli. Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów. Promo­wanie dobrych praktyk. O wspo­ma­ganiu

Lekcje muze­alne

Lekcje muze­alne

Szkoła naszych dziadków i pradziadków; Losy nauczy­cieli bydgo­skich w latach 1939 – 1945; Tajne nauczanie; Spra­wie­dliwi wśród Narodów Świata – Irena Sendle­rowa; Sekrety Bydgoszczy… Wszystkie tematy

Medio­teka

Medio­teka

Medio­teka Języka Niemiec­kiego pod patro­natem Goethe Institut, a także bogate zbiory do nauczania języka angiel­skiego, fran­cu­skiego, hisz­pań­skiego. Zbiory dźwię­kowe, filmy, audio­booki.

Uczeń zdolny

Uczeń zdolny

Oferta specjalna w dostępie do zbiorów dla uczniów z reko­men­dacją nauczy­ciela prowa­dzą­cego.

Dostęp do Inter­netu

Dostęp do Inter­netu

Bezprze­wo­dowy dostęp do sieci Internet dla użyt­kow­ników posia­da­ją­cych prze­nośne urzą­dzenia zgodne z Wi-Fi. Możli­wość korzy­stania z kompu­terów w Wydziale Infor­macji.

Konfe­rencje i warsz­taty

Konfe­rencje i warsz­taty

Orga­ni­zacja konfe­rencji meto­dycz­nych, warsz­tatów i szkoleń dla nauczy­cieli.

Wolon­ta­riat

Wolon­ta­riat

Projekty wolon­ta­riatu euro­pej­skiego w biblio­tece: Travel to Europe, Toge­ther in Europe, To Be Like Libra­rian. (więcej…)

Wyda­rzenia

«
»
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
So
Nd
Październik
Październik
Październik
1
2
3
4
5
6
7
 • Znam barwy i symbole naro­dowe
  09:00 -10:30
  07-11-2018

  Cele zajęć:

  • kształ­to­wanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsa­mości naro­dowej,
  • rozwi­janie u uczniów zain­te­re­sowań symbo­lami naro­do­wymi,
  • kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych,
  • rozbu­dzanie zain­te­re­sowań czytel­ni­czych.
 • Klub Enigma
  09:00 -09:45
  07-11-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Bezpie­czeń­stwo w sieci
  09:00 -10:30
  07-11-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży.

 • Stara szkoła
  10:00 -11:30
  07-11-2018

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Klub Enigma
  10:00 -10:45
  07-11-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Bezpie­czeń­stwo w sieci
  11:00 -12:30
  07-11-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży.

 • Znam barwy i symbole naro­dowe
  11:00 -12:30
  07-11-2018

  Cele zajęć:

  • kształ­to­wanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsa­mości naro­dowej,
  • rozwi­janie u uczniów zain­te­re­sowań symbo­lami naro­do­wymi,
  • kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych,
  • rozbu­dzanie zain­te­re­sowań czytel­ni­czych.
 • Klub Enigma
  11:00 -11:45
  07-11-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Stara szkoła
  11:30 -13:00
  07-11-2018

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Klub Enigma
  12:00 -12:45
  07-11-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

8
9
 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  09:00 -10:30
  09-11-2018

  Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

 • Progra­mo­wanie z Ozobotem
  09:00 -10:30
  09-11-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 1 – 3 szkoły podsta­wowej. Cele zajęć:

  • podno­szenie kompe­tencji infor­ma­tycz­nych uczniów;
  • rozwi­janie umiejęt­ności rozu­mienia, anali­zo­wania i rozwią­zy­wania problemów;
  • nauczanie progra­mo­wania i rozwią­zy­wania problemów z wykorzy­sta­niem urzą­dzeń cyfro­wych.
 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  11:30 -13:00
  09-11-2018

  Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

10
11
12
 • Klub Enigma
  09:00 -09:45
  12-11-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Józef Piłsudski – postać niezwykła, dla niektó­rych kontro­wer­syjna
  10:00 -12:00
  12-11-2018

  Wykład dr Kata­rzyny Grysiń­skiej-Jarmuły z UKW w Bydgoszczy w ramach obchodów 100-lecia niepod­le­głości.

 • Klub Enigma
  10:00 -10:45
  12-11-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  11:00 -11:45
  12-11-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Znam barwy i symbole naro­dowe
  15:10 -16:30
  12-11-2018

  Cele zajęć:

  • kształ­to­wanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsa­mości naro­dowej,
  • rozwi­janie u uczniów zain­te­re­sowań symbo­lami naro­do­wymi,
  • kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych,
  • rozbu­dzanie zain­te­re­sowań czytel­ni­czych.
13
14
 • Konfe­rencja „Biblio­teka – Środo­wisko – Różno­rod­ność działań“
  10:00 -14:30
  14-11-2018

  Program konfe­rencji:
  10 00 – 10 20 – Reje­stracja uczest­ników

  10 20 – 11 00 – Alek­san­drów, Londyn, Feijó, Stawki. Maria Dani­le­wicz Zielińska – czło­wiek książki, inspi­rator.
  Małgo­rzata Wdow­czyk – dyrektor Szkoły Podsta­wowej im. Marii Dani­le­wicz Zieliń­skiej w Staw­kach

  11 00 – 12 00 – Wartości w lite­ra­turze dla dzieci
  Wiesława Jędrzej­czy­kowa – redaktor naczelna Wydaw­nictwa Lite­ra­tura

  12 00 – 12 30 Przerwa kawowa

  12 30 – 13 00 – „Kolory kultury – tworzenie projektu między­kul­tu­ro­wego w ramach działań biblio­teki szkolnej“
  Joanna Kotwicka – nauczy­ciel etyki i nauczy­ciel biblio­te­karz w Zespole Szkół nr 1 im. Bartło­mieja z Bydgoszczy w Bydgoszczy, doradca meto­dyczny w Miej­skim Ośrodku Edukacji Nauczy­cieli w Bydgoszczy w zakresie edukacji ucznia cudzo­ziem­skiego i reemi­granta, wice­prezes Fundacji Asante

  13 00 – 13 30 – Zagad­kowa biblio­teka, czyli escape room w biblio­tece
  Joanna Guzińska, Agnieszka Gąsio­rowska – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy

  13 30 – 14 00 – Wygrana biblio­teka, czyli Akademia Gier Logicz­nych w PBW w Bydgoszczy
  Justyna Freli­chowska , Ewa Bielska – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy

  14 00 – 14 30 – Reali­zacja Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa w PBW w Bydgoszczy
  Ewa Bedełek – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy

15
 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  09:00 -10:00
  15-11-2018

  Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  10:00 -11:00
  15-11-2018

  Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

16
17
18
19
 • Pastwiska wyobraźni
  09:00 -14:30
  19-11-2018

  Warsz­taty dla muze­al­ników z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego pt. „Edukacja niepod­le­gło­ściowa“.
  9.30 – przy­wi­tanie uczest­ników
  9.40 – Muzeum Oświaty w Bydgoszczy na 100-lecie odzy­skania niepod­le­głości – prezen­tacja wystawy poste­rowej
  10.00 – Spra­wie­dliwi wśród narodów świata – Irena Sendle­rowa
  10.30 – Marian Rejewski – bydgosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog – opro­wa­dzenie po wystawie
  10.45 – Stara szkoła, germa­ni­zacja, Polacy walczący o niepod­le­głość
  11.15 – wystą­pienia gości
  11.45 – przerwa kawowa
  12.15 – uczest­nicy podzie­leni na grupy uczest­nicza w warsz­ta­tach i zaję­ciach poka­zo­wych (escape room, gry histo­ryczne dot. niepo­gle­głości, robienie koty­lionów
  14.30 – spotkanie autor­skie z Markiem Paster­czu­kiem i Jerzym Lelwicem – „Trzeba ginąć, stąd się nie wychodzi. Krojanty 1939 – prawdy, mity, legendy“

 • Klub Enigma
  12:00 -12:45
  19-11-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  13:00 -13:45
  19-11-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  14:00 -14:45
  19-11-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

20
21
22
23
24
25
26
27
 • Spra­wie­dliwi wśród Narodów Świata – Irena Sendle­rowa
  09:00 -10:30
  27-11-2018

  Zajęcia dla młodzieży.

 • Sylwetka pisarza Leopoldo Mare­chala i praca tłumacza jego powieści
  12:45 -14:00
  27-11-2018

  Prelekcja Sławo­mira Ście­siń­skiego na temat pracy tłumacza oraz przed­sta­wienie sylwetki autora prze­tłu­ma­czonej przez niego książki – Leopoldo Mare­chala.

 • Klub Enigma
  13:00 -13:45
  27-11-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  14:00 -14:45
  27-11-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

28
29
30
Grudzień
Grudzień

O biblio­tece

Wydział Udostęp­niania Zbiorów
Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów
Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych
Muzeum Oświaty
Wydział Admi­ni­stra­cyjno-Gospo­darczy
Kodeks etyki pracow­ników
Archiwum wyda­rzeń
Historia biblio­teki
Struk­tura orga­ni­za­cyjna
Wydział Udostęp­niania Zbiorów

Wydział Udostęp­niania Zbiorów

KIEROWNIK WYDZIAŁU: Małgo­rzata Zapę­dowska

W ramach wydziału funk­cjo­nują: Czytelnia Główna, Wypo­ży­czalnia, Zbiory Audio­wi­zu­alne.

CZYTELNIA GŁÓWNA czynna: ponie­działek – godz. 9 – 15, wtorek – piątek godz. 9 – 19, sobota godz. 9 – 15
tel. 52 341 30 74 wew. 18 czytelnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Czytelnia Główna ma charakter publiczny, skorzy­stać z niej może każdy kto posiada przy sobie doku­ment tożsa­mości. Księ­go­zbiór dobrany jest tak, aby służył głównie kształ­ceniu i dosko­na­leniu zawo­do­wemu nauczy­cieli, studentom kierunków peda­go­gicz­nych oraz reali­zacji programu nauczania i wycho­wania. W czytelni znaj­duje się również bogaty księ­go­zbiór języ­kowy z języka angiel­skiego, niemiec­kiego, hisz­pań­skiego, fran­cu­skiego, uwzględ­nia­jący meto­dykę nauczania, grama­tykę, fone­tykę, wymowę, bele­try­stykę (bajki). Udostęp­niane są również gry i zabawy wspo­ma­ga­jące naukę języków obcych. Zbiory obej­mują Medio­tekę języka niemiec­kiego pod patro­natem Goethe Institut.

ZBIORY CZYTELNI:
– księ­go­zbiór języ­kowy z angiel­skiego, niemiec­kiego, hisz­pań­skiego, fran­cu­skiego, Medio­teka języka niemiec­kiego Goethe Institut,
– gry i zabawy języ­kowe,
– wydaw­nictwa infor­macji bezpo­śred­niej (ency­klo­pedie, słow­niki, leksy­kony i opra­co­wania),
– wydaw­nictwa meto­dyczne (np. prze­wod­niki meto­dyczne i programy nauczania),
– lite­ra­turę z zakresu peda­go­giki i nauk pokrew­nych oraz z pozo­sta­łych dzie­dzin wiedzy,
– mate­riały doty­czące awansu zawo­do­wego nauczy­cieli,
– wydaw­nictwa ciągłe – zeszyty naukowe (np. „Studia Peda­go­giczne”, „Rocz­niki Peda­go­giczne”),
– regio­nalia oraz gazety i czaso­pisma: peda­go­giczne, meto­dyczne, histo­ryczne, geogra­ficzne, tech­niczne, lite­rackie, kultu­ralne, społeczno-poli­tyczne, naukowe.

OGÓLNE ZASADY KORZY­STANIACZYTELNI GŁÓWNEJ: Prawo korzy­stania z Czytelni mają wszyscy posia­da­jący przy sobie dowód tożsa­mości. Czytelnik, chcąc korzy­stać z Czytelni Głównej zobo­wią­zany jest do elek­tro­nicznej reje­stracji konta biblio­tecz­nego. Czytelnia udostępnia zbiory na miejscu – wyjątek stanowią zbiory języ­kowe, które można wypo­ży­czać do domu na okres 4 tygodni z możli­wo­ścią 3 prolongat, jeśli nie ma rezer­wacji przez innego czytel­nika. Na terenie Biblio­teki znaj­duje się samo­ob­słu­gowe ksero, można z niego skorzy­stać po zosta­wieniu doku­mentu tożsa­mości.

WYPO­ŻY­CZALNIA czynna: ponie­działek – godz. 9 – 15, wtorek – piątek godz. 9 – 19, sobota godz. 9 – 15
tel. 52 341 30 74 / 52 341 19 84 wew.17 wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Zada­niem Wypo­ży­czalni jest orga­ni­zacja procesu udostęp­niania zbiorów oraz ewidencja czytel­ników i wypo­ży­czeń. Każdy czytelnik korzy­sta­jący pierwszy raz z usług PBW zobo­wią­zany jest do zało­żenia konta poprzez katalog online. Z chwilą zreali­zo­wania złożo­nego zamó­wienia zakła­dana jest karta biblio­teczna.

ZASADY KORZY­STANIA Z WYPO­ŻY­CZALNI: Prawo do korzy­stania ze zbiorów biblio­tecz­nych mają osoby pełno­letnie, posia­da­jące stały meldunek w woj. kujawsko-pomor­skim bądź studenci zamiesz­kali poza woje­wódz­twem, a rozli­cza­jący się z Biblio­teką obie­gówką.

Zasady udostęp­niania zbiorów:
– Studenci zapi­sy­wani są na podstawie dowodu osobi­stego i legi­ty­macji studenc­kiej, a pozo­stałe osoby zapi­sy­wane są na podstawie dowodu osobi­stego.
– Czytel­nicy mogą wypo­ży­czać 5 książek jedno­ra­zowo.
– Termin wypo­ży­czania książek wynosi 4 tygo­dnie.
– Istnieje możli­wość prze­dłu­żenia terminu zwrotu książki przez czytel­nika trzy razy po 30 dni, jeśli nie ma rezer­wacji danego egzem­plarza przez innego czytel­nika.
– Czytelnik, który prze­trzy­muje książki płaci karę w wyso­kości 0,50 zł od każdego egzem­plarza za każdy rozpo­częty tydzień po terminie zwrotu.
– W przy­padku zagu­bienia lub znisz­czenia książki czytelnik zobo­wią­zany jest odkupić ją lub pokryć jej wartość według wyceny, której doko­nuje komisja.
– W przy­pad­kach szcze­gólnie uzasad­nio­nych Biblio­tece przy­słu­guje prawo żądania zwrotu wypo­ży­czo­nych książek przed upływem usta­lo­nego terminu.

ZBIORY AUDIO­WI­ZU­ALNE dostępne są w wypo­ży­czalni. Na uwagę zasłu­guje m.in. szeroki wybór:
– książek mówio­nych na płytach w forma­tach audio oraz MP3,
– adap­tacji lektur szkol­nych na płytach DVD i audio­bo­okach,
– multi­me­diów eduka­cyj­nych z progra­mami dla dzieci i młodzieży oraz wycho­wawców,
– tablic dydak­tycz­nych i pakietów eduka­cyj­nych.

Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

KIEROWNIK WYDZIAŁU: Lucyna Poźnia­kowska-Misiak

Tel. 52 341 19 84 wew. 13 – opra­co­wanie
Tel. 52 340 01 40 – groma­dzenie

opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych

Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych

KIEROWNIK WYDZIAŁU: Ewa Bedełek

Tel. 52 341 30 74
Tel. 52 341 19 84 wew. 16

pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl

W ramach wydziału funk­cjo­nuje:
Czytelnia Biblio­gra­ficzna i Inter­ne­towe Centrum Infor­macji Multi­me­dialnej.

Wydział:
– udziela (bezpo­śred­niej i tele­fo­nicznej) infor­macji biblio­tecznej i biblio­gra­ficznej oraz rzeczowej,
– opra­co­wuje zesta­wienia biblio­gra­ficzne na zamó­wienie Kura­to­rium Oświaty, KPCEN, ZNP, szkół, placówek oświa­towo-wycho­waw­czych i orga­ni­zacji,
– reali­zuje zadania wyni­ka­jące z edukacji czytel­ni­czej i medialnej (zajęcia eduka­cyjne),
– opra­co­wuje bazę biblio­gra­ficzną arty­kułów z prenu­me­ro­wa­nych czaso­pism z zakresu peda­go­giki i nauk pokrew­nych,
– wspo­maga placówki oświa­towe.

CZYTELNIA BIBLIO­GRA­FICZNA

Księ­go­zbiór zawiera:
– wydaw­nictwa infor­macji bezpo­śred­niej (ency­klo­pedie ogólne i specjalne, leksy­kony, słow­niki języ­kowe ogólne i specjalne, słow­niki rzeczowe),
– kata­logi np. wydaw­nicze,
– infor­ma­tory np. o formach kształ­cenia i dokształ­cania,
– publi­kacje z zakresu infor­macji naukowej,
– publi­kacje z historii i teorii biblio­grafii.
– publi­kacje z historii, teorii i prak­tyki biblio­te­kar­stwa,
– biblio­grafie dzie­dzin i zagad­nień w tym osobowe, regio­nalne i lokalne,
– zesta­wienia biblio­gra­ficzne,
– mate­riały zwią­zane z awansem zawo­dowym nauczy­ciela,
– zesta­wienia doty­czące prawa oświa­to­wego.

INTER­NE­TOWE CENTRUM INFOR­MACJI MULTI­ME­DIALNEJ

Powstało w ramach programu współ­fi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Funduszu Społecz­nego.
Jednym z celów tego projektu jest ułatwienie zdoby­wania i prze­twa­rzania infor­macji dostępnej poprzez sieć Internet oraz infor­macji multi­me­dialnej. Użyt­kownik ma dostęp do Inter­netu, pakietu Office i pakietu eduka­cyj­nego PWN (ency­klo­pedia, słownik i atlas).
Pracownie dostępne są dla czytel­ników – użyt­kow­ników Biblio­teki.

Muzeum Oświaty

Muzeum Oświaty

KIEROWNIK WYDZIAŁU: Joanna Grabowska-Jano­wiak

Czynne:
ponie­działek 8:00 – 15:00
wtorek 8:00 – 17:00
środa, czwartek, piątek 8:00 – 15:00

Tel. 52 342 65 90
muzeumoswiaty@​poczta.​onet.​pl

Muzeum funk­cjo­nuje od 15 wrze­śnia 1985 roku, a w struk­turze Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy od 1992 roku.

DZIA­ŁAL­NOŚĆ MUZEUM:

- groma­dzenie, opra­co­wy­wanie i udostęp­nianie zbiorów,
– orga­ni­zo­wanie wystaw stałych i czaso­wych,
– publi­ko­wanie infor­ma­torów, prac popu­lar­no­nau­ko­wych i opra­cowań meto­dycz­nych,
– reali­zacja zadań dydak­tyczno-wycho­waw­czych: prowa­dzenie zajęć wyni­ka­ją­cych z programów nauczania, przy­bli­żanie historii i tradycji zawodu nauczy­ciela, upowszech­nianie historii oświaty regionu bydgo­skiego.

MUZEUM OŚWIATY GROMADZI:

- muze­alia: wypo­sa­żenie ucznia i nauczy­ciela, sprzęt szkolny, pomoce naukowe;
– archi­walia: spuściznę nauczy­cieli doku­men­tu­jącą ich zawo­dową i poza­za­wo­dową dzia­łal­ność, mate­riały ukazu­jące drogę kształ­cenia i dosko­na­lenia zawo­do­wego, zespoły szcząt­ko­wych akt szkół i placówek oświa­to­wych;
– zbiory biblio­teczne: podręcz­niki, lektury szkolne, lite­ra­turę z zakresu peda­go­giki, psycho­logii, dydak­tyki i meto­dyki, czaso­pisma i wycinki prasowe o tema­tyce oświa­towej, foto­grafie.

WYSTAWY STAŁE:

- Szkoła sprzed lat (okres zaborów i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego);
– Losy nauczy­cieli bydgo­skich w latach 1939 – 1945;
– Szkice z dziejów oświaty (najcie­kawsze wyda­rzenia z historii bydgo­skiego szkol­nictwa w latach 1945 – 1980);
– Tradycje związ­kowe pracow­ników oświaty (dzia­łal­ność związków zawo­do­wych, głównie ZNP oraz NSZZ „Soli­dar­ność”);
– Marian Rejewski – bydgosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog;

PROPO­ZYCJE TEMATÓW LEKCJI MUZE­AL­NYCH

Wydział Admi­ni­stra­cyjno-Gospo­darczy

Wydział Admi­ni­stra­cyjno-Gospo­darczy

KIEROWNIK WYDZIAŁU: Małgo­rzata Wierz­bowska

Tel. 52 341 30 74
Tel. 52 341 19 84
administracja@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Kodeks etyki pracow­ników

Kodeks etyki pracow­ników

Kodeks etyki pracow­ników Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy wyznacza stan­dardy postę­po­wania pracow­ników w związku z wyko­ny­wa­niem przez nich zadań służby publicznej, rozu­mianej nie tylko jako wyko­ny­wanie poleceń zwierzch­ników, lecz również jako służenie inte­resom wspól­noty samo­rzą­dowej i społecz­ności lokalnej oraz postę­po­wanie zgodnie z warto­ściami przy­ję­tymi w demo­kra­tycznym społe­czeń­stwie.

Archiwum wyda­rzeń

Archiwum wyda­rzeń


ROK 2016

ROK 2015

ROK 2014

ROK 2013

ROK 2012

Historia biblio­teki

Historia biblio­teki

Biblio­teka powstała w 1921 r. w Toruniu jako Okrę­gowa Biblio­teka Peda­go­giczna Kura­to­rium Okręgu Szkol­nego Pomor­skiego z inicja­tywy pierw­szego kura­tora Zygmunta Gąsio­row­skiego. Księ­go­zbiór groma­dzono w oparciu o apel zwró­cony do wydaw­nictw i księ­garń.

W 1932 r. w związku z likwi­dacją kura­to­rium księ­go­zbiór prze­ka­zano biblio­tece w Grudziądzu.

Biblio­teka wzno­wiła swoją dzia­łal­ność 1 paździer­nika 1938 r. w gmachu Książ­nicy Miej­skiej im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. Od tej chwili nastę­pował coraz większy jej rozwój – tuż przed wybu­chem II wojny świa­towej księ­go­zbiór liczył 100 tys. tomów.

Podczas wojny uległo znisz­czeniu 97,5% księ­go­zbioru. Biblio­teka wzno­wiła dzia­łal­ność wiosną 1945 r. w nowym miejscu przy Placu Teatralnym, w jednym z pomiesz­czeń KOSP w Toruniu, z 2,5 tys. tomów zdepo­no­wa­nych w Książ­nicy Miej­skiej.

W 1951 r. Biblio­teka otrzy­mała nową nazwę: Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka i stała się samo­dzielną jednostką orga­ni­za­cyjną w ramach Kura­to­rium. Powo­łano sieć 21 bibliotek powia­to­wych i zwięk­szono liczbę pracow­ników.

W 1968 r. Biblio­teka została prze­nie­siona do Bydgoszczy i otrzy­mała część budynku przy ulicy Jagiel­loń­skiej 9. Zmiana siedziby i wydane przez mini­ster­stwo rozpo­rzą­dzenia pocią­gnęły za sobą szereg prac orga­ni­za­cyj­nych. W końcu 1970 r. księ­go­zbiór obej­mował 51757 tomów i prenu­me­ro­wano 172 czaso­pisma. Współ­pra­co­wano z Insty­tutem Kształ­cenia Nauczy­cieli i Badań Oświa­to­wych.

Nowy etap to otwarcie dzia­łal­ności 1 marca 1978 r. w siedzibie przy ulicy Łużyc­kiej 21. Biblio­teka zajęła parter budynku, w którym znaj­dował się Dom Studenta WSP. Prze­nie­siony tam księ­go­zbiór liczył 75 tys. wolu­minów i 300 tytułów czaso­pism. Nowa siedziba sprzy­jała rozwo­jowi placówki, z której w więk­szym wymiarze zaczęli korzy­stać studenci WSP. Orga­ni­zo­wano szereg wystaw, konfe­rencji i współ­pra­co­wano z wieloma insty­tu­cjami. Zaowo­co­wało to w 1981 r. (roku 60-lecia istnienia biblio­teki) otrzy­ma­niem Medalu Komisji Edukacji Naro­dowej.
Z biegiem lat okazało się, że lokal zajmo­wany przez Biblio­tekę nie spełnia wymagań stawia­nych przez insty­tucję. W wyniku likwi­dacji Studium Nauczy­ciel­skiego biblio­teka otrzy­mała propo­zycję zaadop­to­wania jego pomiesz­czeń do swoich potrzeb.

Siedzibę PBW przy ulicy M. Skło­dow­skiej-Curie 4 otwarto 1 grudnia 1992 r. Do nowego lokalu prze­nie­siono księ­go­zbiór liczący wówczas 103550 wolu­minów i 144 tytuły czaso­pism. Lepsze warunki pozwo­liły na podnie­sienie jakości pracy oraz wpły­nęły na zado­wo­lenie zarówno czytel­ników jak i biblio­te­karzy.
W 1997 r. doko­nano zmian w regu­la­minie Biblio­teki. Z księ­go­zbioru korzy­stać mogą nie tylko nauczy­ciele i studenci kierunków peda­go­gicz­nych, ale również wszyscy zain­te­re­so­wani nim miesz­kańcy woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. W siedzibie przy ulicy M. Skło­dow­skiej-Curie 4 Biblio­teka działa do dnia dzisiej­szego.

Struk­tura orga­ni­za­cyjna

Struk­tura orga­ni­za­cyjna

DYREKTOR BIBLIO­TEKImgr Ewa Pronobis-Sosnowska

tel. 52 341 19 84

WYDZIAŁY:

WYDZIAŁ GROMA­DZENIAOPRA­CO­WANIA ZBIORÓW

WYDZIAŁ UDOSTĘP­NIANIA ZBIORÓW

WYDZIAŁ INFOR­MACJIWSPO­MA­GANIA PLACÓWEK OŚWIA­TO­WYCH

MUZEUM OŚWIATY

WYDZIAŁ ADMI­NI­STRA­CYJNO-GOSPO­DARCZY

Kontakt

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy
ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4
85 – 094 Bydgoszcz

Tele­fony:

52 341 19 84
52 341 30 74 

numery wewnętrzne:
Fax – 10,
Sekre­ta­riat – 11,
Opra­co­wanie zbiorów – 13,
Księ­go­wość – 14,
Zbiory Audio­wi­zu­alne – 15,
Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania
Placówek Oświa­to­wych – 16,
Wypo­ży­czalnia – 17,
Czytelnia – 18

52 341 71 86 (Księ­go­wość)
52 340 01 40 (Groma­dzenie zbiorów)
52 342 65 90 (Muzeum Oświaty)

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast

DNI BEZ KAR

Szanowni Czytelnicy!
Od 17 grudnia do 7 stycznia
nie będą pobierane opłaty za nieterminowy zwrot zbiorów.

Zwrotu można dokonać osobiście, przez inną osobę lub pocztą.
Tytuły książek lub innych zbiorów, które Państwo posiadają
można sprawdzić na kontach bibliotecznych w katalogu online.
W przypadku utraty swojego hasła do konta,
należy skontaktować się z Wypożyczalnią – zostanie wygenerowane nowe.