Peda­go­giczna
Biblio­teka Woje­wódzka

im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy

katalog

Oferta

Udostęp­nianie zbiorów

Udostęp­nianie zbiorów

Godziny otwarcia – ponie­działek: 9:00 – 15:00, wtorek-piątek: 9:00 – 19:00, sobota: 9:00 – 15:00. Regu­lamin udostęp­niania zbiorów

Kata­logi i bazy biblio­gra­ficzne

Kata­logi i bazy biblio­gra­ficzne

KATALOG INTEGRO, Biblio­grafia Zagad­nień Peda­go­gicz­nych, Biblio­grafia woj. kujawsko-pomor­skiego (region bydgoski, region toruńsko-włocławski)

Niepeł­no­sprawni

Niepeł­no­sprawni

Infor­macja dla osób doświad­cza­ją­cych trwale lub okre­sowo trud­ności w komu­ni­ko­waniu i poru­szaniu się, pragną­cych skorzy­stać z zasobów i usług biblio­teki

Czytelnia online

Czytelnia online

Dostęp do serwisu IBUK LIBRA zawie­ra­ją­cego elek­tro­niczne wersje książek nauko­wych. Cyfrowa wypo­ży­czalnia między­bi­blio­teczna książek i czaso­pism nauko­wych ACADE­MICA

Zajęcia eduka­cyjne

Zajęcia eduka­cyjne

Orga­ni­zacja zajęć eduka­cyj­nych dla uczniów na wszyst­kich etapach kształ­cenia. Oferta na rok 2018/19

Biblio­grafie

Biblio­grafie

Zesta­wiania biblio­gra­ficzne na zamó­wienie nauczy­cieli. Na stronie inter­ne­towej dostępne są zesta­wienia prezen­tu­jące zbiory Biblio­teki na aktu­alne i ważne tematy.

Orga­ni­zacja konkursów

Orga­ni­zacja konkursów

Quizy, konkursy trady­cyjne i inter­ne­towe, lite­rackie, plastyczne, rocz­ni­cowe.

Wspo­ma­ganie szkół

Wspo­ma­ganie szkół

Sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli. Szko­lenia i warsz­taty dla nauczy­cieli. Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów. Promo­wanie dobrych praktyk. O wspo­ma­ganiu

Lekcje muze­alne

Lekcje muze­alne

Szkoła naszych dziadków i pradziadków; Losy nauczy­cieli bydgo­skich w latach 1939 – 1945; Tajne nauczanie; Spra­wie­dliwi wśród Narodów Świata – Irena Sendle­rowa; Sekrety Bydgoszczy… Wszystkie tematy

Medio­teka

Medio­teka

Medio­teka Języka Niemiec­kiego pod patro­natem Goethe Institut, a także bogate zbiory do nauczania języka angiel­skiego, fran­cu­skiego, hisz­pań­skiego. Zbiory dźwię­kowe, filmy, audio­booki.

Uczeń zdolny

Uczeń zdolny

Oferta specjalna w dostępie do zbiorów dla uczniów z reko­men­dacją nauczy­ciela prowa­dzą­cego.

Dostęp do Inter­netu

Dostęp do Inter­netu

Bezprze­wo­dowy dostęp do sieci Internet dla użyt­kow­ników posia­da­ją­cych prze­nośne urzą­dzenia zgodne z Wi-Fi. Możli­wość korzy­stania z kompu­terów w Wydziale Infor­macji.

Konfe­rencje i warsz­taty

Konfe­rencje i warsz­taty

Orga­ni­zacja konfe­rencji meto­dycz­nych, warsz­tatów i szkoleń dla nauczy­cieli.

Wolon­ta­riat

Wolon­ta­riat

Projekty wolon­ta­riatu euro­pej­skiego w biblio­tece: Travel to Europe, Toge­ther in Europe, To Be Like Libra­rian. (więcej…)

Wyda­rzenia

«
»
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
So
Nd
Październik
Październik
Październik
1
2
3
4
5
6
7
 • Znam barwy i symbole naro­dowe
  09:00 -10:30
  07-11-2018

  Cele zajęć:

  • kształ­to­wanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsa­mości naro­dowej,
  • rozwi­janie u uczniów zain­te­re­sowań symbo­lami naro­do­wymi,
  • kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych,
  • rozbu­dzanie zain­te­re­sowań czytel­ni­czych.
 • Klub Enigma
  09:00 -09:45
  07-11-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Bezpie­czeń­stwo w sieci
  09:00 -10:30
  07-11-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży.

 • Stara szkoła
  10:00 -11:30
  07-11-2018

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Klub Enigma
  10:00 -10:45
  07-11-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Bezpie­czeń­stwo w sieci
  11:00 -12:30
  07-11-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży.

 • Znam barwy i symbole naro­dowe
  11:00 -12:30
  07-11-2018

  Cele zajęć:

  • kształ­to­wanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsa­mości naro­dowej,
  • rozwi­janie u uczniów zain­te­re­sowań symbo­lami naro­do­wymi,
  • kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych,
  • rozbu­dzanie zain­te­re­sowań czytel­ni­czych.
 • Klub Enigma
  11:00 -11:45
  07-11-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Stara szkoła
  11:30 -13:00
  07-11-2018

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Klub Enigma
  12:00 -12:45
  07-11-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

8
9
 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  09:00 -10:30
  09-11-2018

  Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

 • Progra­mo­wanie z Ozobotem
  09:00 -10:30
  09-11-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 1 – 3 szkoły podsta­wowej. Cele zajęć:

  • podno­szenie kompe­tencji infor­ma­tycz­nych uczniów;
  • rozwi­janie umiejęt­ności rozu­mienia, anali­zo­wania i rozwią­zy­wania problemów;
  • nauczanie progra­mo­wania i rozwią­zy­wania problemów z wykorzy­sta­niem urzą­dzeń cyfro­wych.
 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  11:30 -13:00
  09-11-2018

  Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

10
11
12
 • Klub Enigma
  09:00 -09:45
  12-11-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Józef Piłsudski – postać niezwykła, dla niektó­rych kontro­wer­syjna
  10:00 -12:00
  12-11-2018

  Wykład dr Kata­rzyny Grysiń­skiej-Jarmuły z UKW w Bydgoszczy w ramach obchodów 100-lecia niepod­le­głości.

 • Klub Enigma
  10:00 -10:45
  12-11-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  11:00 -11:45
  12-11-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Znam barwy i symbole naro­dowe
  15:10 -16:30
  12-11-2018

  Cele zajęć:

  • kształ­to­wanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsa­mości naro­dowej,
  • rozwi­janie u uczniów zain­te­re­sowań symbo­lami naro­do­wymi,
  • kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych,
  • rozbu­dzanie zain­te­re­sowań czytel­ni­czych.
13
14
 • Konfe­rencja „Biblio­teka – Środo­wisko – Różno­rod­ność działań“
  10:00 -14:30
  14-11-2018

  Program konfe­rencji:
  10 00 – 10 20 – Reje­stracja uczest­ników

  10 20 – 11 00 – Alek­san­drów, Londyn, Feijó, Stawki. Maria Dani­le­wicz Zielińska – czło­wiek książki, inspi­rator.
  Małgo­rzata Wdow­czyk – dyrektor Szkoły Podsta­wowej im. Marii Dani­le­wicz Zieliń­skiej w Staw­kach

  11 00 – 12 00 – Wartości w lite­ra­turze dla dzieci
  Wiesława Jędrzej­czy­kowa – redaktor naczelna Wydaw­nictwa Lite­ra­tura

  12 00 – 12 30 Przerwa kawowa

  12 30 – 13 00 – „Kolory kultury – tworzenie projektu między­kul­tu­ro­wego w ramach działań biblio­teki szkolnej“
  Joanna Kotwicka – nauczy­ciel etyki i nauczy­ciel biblio­te­karz w Zespole Szkół nr 1 im. Bartło­mieja z Bydgoszczy w Bydgoszczy, doradca meto­dyczny w Miej­skim Ośrodku Edukacji Nauczy­cieli w Bydgoszczy w zakresie edukacji ucznia cudzo­ziem­skiego i reemi­granta, wice­prezes Fundacji Asante

  13 00 – 13 30 – Zagad­kowa biblio­teka, czyli escape room w biblio­tece
  Joanna Guzińska, Agnieszka Gąsio­rowska – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy

  13 30 – 14 00 – Wygrana biblio­teka, czyli Akademia Gier Logicz­nych w PBW w Bydgoszczy
  Justyna Freli­chowska , Ewa Bielska – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy

  14 00 – 14 30 – Reali­zacja Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa w PBW w Bydgoszczy
  Ewa Bedełek – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy

15
 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  09:00 -10:00
  15-11-2018

  Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  10:00 -11:00
  15-11-2018

  Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

16
17
18
19
 • Pastwiska wyobraźni
  09:00 -14:30
  19-11-2018

  Warsz­taty dla muze­al­ników z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego pt. „Edukacja niepod­le­gło­ściowa“.
  9.30 – przy­wi­tanie uczest­ników
  9.40 – Muzeum Oświaty w Bydgoszczy na 100-lecie odzy­skania niepod­le­głości – prezen­tacja wystawy poste­rowej
  10.00 – Spra­wie­dliwi wśród narodów świata – Irena Sendle­rowa
  10.30 – Marian Rejewski – bydgosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog – opro­wa­dzenie po wystawie
  10.45 – Stara szkoła, germa­ni­zacja, Polacy walczący o niepod­le­głość
  11.15 – wystą­pienia gości
  11.45 – przerwa kawowa
  12.15 – uczest­nicy podzie­leni na grupy uczest­nicza w warsz­ta­tach i zaję­ciach poka­zo­wych (escape room, gry histo­ryczne dot. niepo­gle­głości, robienie koty­lionów
  14.30 – spotkanie autor­skie z Markiem Paster­czu­kiem i Jerzym Lelwicem – „Trzeba ginąć, stąd się nie wychodzi. Krojanty 1939 – prawdy, mity, legendy“

 • Klub Enigma
  12:00 -12:45
  19-11-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  13:00 -13:45
  19-11-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  14:00 -14:45
  19-11-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

20
21
22
23
24
25
26
27
 • Spra­wie­dliwi wśród Narodów Świata – Irena Sendle­rowa
  09:00 -10:30
  27-11-2018

  Zajęcia dla młodzieży.

 • Sylwetka pisarza Leopoldo Mare­chala i praca tłumacza jego powieści
  12:45 -14:00
  27-11-2018

  Prelekcja Sławo­mira Ście­siń­skiego na temat pracy tłumacza oraz przed­sta­wienie sylwetki autora prze­tłu­ma­czonej przez niego książki – Leopoldo Mare­chala.

 • Klub Enigma
  13:00 -13:45
  27-11-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  14:00 -14:45
  27-11-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

28
29
30
Grudzień
Grudzień

O biblio­tece

Wydział Udostęp­niania Zbiorów
Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów
Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych
Muzeum Oświaty
Wydział Admi­ni­stra­cyjno-Gospo­darczy
Kodeks etyki pracow­ników
Archiwum wyda­rzeń
Historia biblio­teki
Struk­tura orga­ni­za­cyjna
Wydział Udostęp­niania Zbiorów

Wydział Udostęp­niania Zbiorów

KIEROWNIK WYDZIAŁU: Małgo­rzata Zapę­dowska

W ramach wydziału funk­cjo­nują: Czytelnia Główna, Wypo­ży­czalnia, Zbiory Audio­wi­zu­alne.

CZYTELNIA GŁÓWNA czynna: ponie­działek – godz. 9 – 15, wtorek – piątek godz. 9 – 19, sobota godz. 9 – 15
tel. 52 341 30 74 wew. 18 czytelnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Czytelnia Główna ma charakter publiczny, skorzy­stać z niej może każdy kto posiada przy sobie doku­ment tożsa­mości. Księ­go­zbiór dobrany jest tak, aby służył głównie kształ­ceniu i dosko­na­leniu zawo­do­wemu nauczy­cieli, studentom kierunków peda­go­gicz­nych oraz reali­zacji programu nauczania i wycho­wania. W czytelni znaj­duje się również bogaty księ­go­zbiór języ­kowy z języka angiel­skiego, niemiec­kiego, hisz­pań­skiego, fran­cu­skiego, uwzględ­nia­jący meto­dykę nauczania, grama­tykę, fone­tykę, wymowę, bele­try­stykę (bajki). Udostęp­niane są również gry i zabawy wspo­ma­ga­jące naukę języków obcych. Zbiory obej­mują Medio­tekę języka niemiec­kiego pod patro­natem Goethe Institut.

ZBIORY CZYTELNI:
– księ­go­zbiór języ­kowy z angiel­skiego, niemiec­kiego, hisz­pań­skiego, fran­cu­skiego, Medio­teka języka niemiec­kiego Goethe Institut,
– gry i zabawy języ­kowe,
– wydaw­nictwa infor­macji bezpo­śred­niej (ency­klo­pedie, słow­niki, leksy­kony i opra­co­wania),
– wydaw­nictwa meto­dyczne (np. prze­wod­niki meto­dyczne i programy nauczania),
– lite­ra­turę z zakresu peda­go­giki i nauk pokrew­nych oraz z pozo­sta­łych dzie­dzin wiedzy,
– mate­riały doty­czące awansu zawo­do­wego nauczy­cieli,
– wydaw­nictwa ciągłe – zeszyty naukowe (np. „Studia Peda­go­giczne”, „Rocz­niki Peda­go­giczne”),
– regio­nalia oraz gazety i czaso­pisma: peda­go­giczne, meto­dyczne, histo­ryczne, geogra­ficzne, tech­niczne, lite­rackie, kultu­ralne, społeczno-poli­tyczne, naukowe.

OGÓLNE ZASADY KORZY­STANIACZYTELNI GŁÓWNEJ: Prawo korzy­stania z Czytelni mają wszyscy posia­da­jący przy sobie dowód tożsa­mości. Czytelnik, chcąc korzy­stać z Czytelni Głównej zobo­wią­zany jest do elek­tro­nicznej reje­stracji konta biblio­tecz­nego. Czytelnia udostępnia zbiory na miejscu – wyjątek stanowią zbiory języ­kowe, które można wypo­ży­czać do domu na okres 4 tygodni z możli­wo­ścią 3 prolongat, jeśli nie ma rezer­wacji przez innego czytel­nika. Na terenie Biblio­teki znaj­duje się samo­ob­słu­gowe ksero, można z niego skorzy­stać po zosta­wieniu doku­mentu tożsa­mości.

WYPO­ŻY­CZALNIA czynna: ponie­działek – godz. 9 – 15, wtorek – piątek godz. 9 – 19, sobota godz. 9 – 15
tel. 52 341 30 74 / 52 341 19 84 wew.17 wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Zada­niem Wypo­ży­czalni jest orga­ni­zacja procesu udostęp­niania zbiorów oraz ewidencja czytel­ników i wypo­ży­czeń. Każdy czytelnik korzy­sta­jący pierwszy raz z usług PBW zobo­wią­zany jest do zało­żenia konta poprzez katalog online. Z chwilą zreali­zo­wania złożo­nego zamó­wienia zakła­dana jest karta biblio­teczna.

ZASADY KORZY­STANIA Z WYPO­ŻY­CZALNI: Prawo do korzy­stania ze zbiorów biblio­tecz­nych mają osoby pełno­letnie, posia­da­jące stały meldunek w woj. kujawsko-pomor­skim bądź studenci zamiesz­kali poza woje­wódz­twem, a rozli­cza­jący się z Biblio­teką obie­gówką.

Zasady udostęp­niania zbiorów:
– Studenci zapi­sy­wani są na podstawie dowodu osobi­stego i legi­ty­macji studenc­kiej, a pozo­stałe osoby zapi­sy­wane są na podstawie dowodu osobi­stego.
– Czytel­nicy mogą wypo­ży­czać 5 książek jedno­ra­zowo.
– Termin wypo­ży­czania książek wynosi 4 tygo­dnie.
– Istnieje możli­wość prze­dłu­żenia terminu zwrotu książki przez czytel­nika trzy razy po 30 dni, jeśli nie ma rezer­wacji danego egzem­plarza przez innego czytel­nika.
– Czytelnik, który prze­trzy­muje książki płaci karę w wyso­kości 0,50 zł od każdego egzem­plarza za każdy rozpo­częty tydzień po terminie zwrotu.
– W przy­padku zagu­bienia lub znisz­czenia książki czytelnik zobo­wią­zany jest odkupić ją lub pokryć jej wartość według wyceny, której doko­nuje komisja.
– W przy­pad­kach szcze­gólnie uzasad­nio­nych Biblio­tece przy­słu­guje prawo żądania zwrotu wypo­ży­czo­nych książek przed upływem usta­lo­nego terminu.

ZBIORY AUDIO­WI­ZU­ALNE dostępne są w wypo­ży­czalni. Na uwagę zasłu­guje m.in. szeroki wybór:
– książek mówio­nych na płytach w forma­tach audio oraz MP3,
– adap­tacji lektur szkol­nych na płytach DVD i audio­bo­okach,
– multi­me­diów eduka­cyj­nych z progra­mami dla dzieci i młodzieży oraz wycho­wawców,
– tablic dydak­tycz­nych i pakietów eduka­cyj­nych.

Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów

KIEROWNIK WYDZIAŁU: Lucyna Poźnia­kowska-Misiak

Tel. 52 341 19 84 wew. 13 – opra­co­wanie
Tel. 52 340 01 40 – groma­dzenie

opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych

Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych

KIEROWNIK WYDZIAŁU: Ewa Bedełek

Tel. 52 341 30 74
Tel. 52 341 19 84 wew. 16

pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl

W ramach wydziału funk­cjo­nuje:
Czytelnia Biblio­gra­ficzna i Inter­ne­towe Centrum Infor­macji Multi­me­dialnej.

Wydział:
– udziela (bezpo­śred­niej i tele­fo­nicznej) infor­macji biblio­tecznej i biblio­gra­ficznej oraz rzeczowej,
– opra­co­wuje zesta­wienia biblio­gra­ficzne na zamó­wienie Kura­to­rium Oświaty, KPCEN, ZNP, szkół, placówek oświa­towo-wycho­waw­czych i orga­ni­zacji,
– reali­zuje zadania wyni­ka­jące z edukacji czytel­ni­czej i medialnej (zajęcia eduka­cyjne),
– opra­co­wuje bazę biblio­gra­ficzną arty­kułów z prenu­me­ro­wa­nych czaso­pism z zakresu peda­go­giki i nauk pokrew­nych,
– wspo­maga placówki oświa­towe.

CZYTELNIA BIBLIO­GRA­FICZNA

Księ­go­zbiór zawiera:
– wydaw­nictwa infor­macji bezpo­śred­niej (ency­klo­pedie ogólne i specjalne, leksy­kony, słow­niki języ­kowe ogólne i specjalne, słow­niki rzeczowe),
– kata­logi np. wydaw­nicze,
– infor­ma­tory np. o formach kształ­cenia i dokształ­cania,
– publi­kacje z zakresu infor­macji naukowej,
– publi­kacje z historii i teorii biblio­grafii.
– publi­kacje z historii, teorii i prak­tyki biblio­te­kar­stwa,
– biblio­grafie dzie­dzin i zagad­nień w tym osobowe, regio­nalne i lokalne,
– zesta­wienia biblio­gra­ficzne,
– mate­riały zwią­zane z awansem zawo­dowym nauczy­ciela,
– zesta­wienia doty­czące prawa oświa­to­wego.

INTER­NE­TOWE CENTRUM INFOR­MACJI MULTI­ME­DIALNEJ

Powstało w ramach programu współ­fi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Funduszu Społecz­nego.
Jednym z celów tego projektu jest ułatwienie zdoby­wania i prze­twa­rzania infor­macji dostępnej poprzez sieć Internet oraz infor­macji multi­me­dialnej. Użyt­kownik ma dostęp do Inter­netu, pakietu Office i pakietu eduka­cyj­nego PWN (ency­klo­pedia, słownik i atlas).
Pracownie dostępne są dla czytel­ników – użyt­kow­ników Biblio­teki.

Muzeum Oświaty

Muzeum Oświaty

KIEROWNIK WYDZIAŁU: Joanna Grabowska-Jano­wiak

Czynne:
ponie­działek 8:00 – 15:00
wtorek 8:00 – 17:00
środa, czwartek, piątek 8:00 – 15:00

Tel. 52 342 65 90
muzeumoswiaty@​poczta.​onet.​pl

Muzeum funk­cjo­nuje od 15 wrze­śnia 1985 roku, a w struk­turze Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy od 1992 roku.

DZIA­ŁAL­NOŚĆ MUZEUM:

- groma­dzenie, opra­co­wy­wanie i udostęp­nianie zbiorów,
– orga­ni­zo­wanie wystaw stałych i czaso­wych,
– publi­ko­wanie infor­ma­torów, prac popu­lar­no­nau­ko­wych i opra­cowań meto­dycz­nych,
– reali­zacja zadań dydak­tyczno-wycho­waw­czych: prowa­dzenie zajęć wyni­ka­ją­cych z programów nauczania, przy­bli­żanie historii i tradycji zawodu nauczy­ciela, upowszech­nianie historii oświaty regionu bydgo­skiego.

MUZEUM OŚWIATY GROMADZI:

- muze­alia: wypo­sa­żenie ucznia i nauczy­ciela, sprzęt szkolny, pomoce naukowe;
– archi­walia: spuściznę nauczy­cieli doku­men­tu­jącą ich zawo­dową i poza­za­wo­dową dzia­łal­ność, mate­riały ukazu­jące drogę kształ­cenia i dosko­na­lenia zawo­do­wego, zespoły szcząt­ko­wych akt szkół i placówek oświa­to­wych;
– zbiory biblio­teczne: podręcz­niki, lektury szkolne, lite­ra­turę z zakresu peda­go­giki, psycho­logii, dydak­tyki i meto­dyki, czaso­pisma i wycinki prasowe o tema­tyce oświa­towej, foto­grafie.

WYSTAWY STAŁE:

- Szkoła sprzed lat (okres zaborów i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego);
– Losy nauczy­cieli bydgo­skich w latach 1939 – 1945;
– Szkice z dziejów oświaty (najcie­kawsze wyda­rzenia z historii bydgo­skiego szkol­nictwa w latach 1945 – 1980);
– Tradycje związ­kowe pracow­ników oświaty (dzia­łal­ność związków zawo­do­wych, głównie ZNP oraz NSZZ „Soli­dar­ność”);
– Marian Rejewski – bydgosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog;

PROPO­ZYCJE TEMATÓW LEKCJI MUZE­AL­NYCH

Wydział Admi­ni­stra­cyjno-Gospo­darczy

Wydział Admi­ni­stra­cyjno-Gospo­darczy

KIEROWNIK WYDZIAŁU: Małgo­rzata Wierz­bowska

Tel. 52 341 30 74
Tel. 52 341 19 84
administracja@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Kodeks etyki pracow­ników

Kodeks etyki pracow­ników

Kodeks etyki pracow­ników Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy wyznacza stan­dardy postę­po­wania pracow­ników w związku z wyko­ny­wa­niem przez nich zadań służby publicznej, rozu­mianej nie tylko jako wyko­ny­wanie poleceń zwierzch­ników, lecz również jako służenie inte­resom wspól­noty samo­rzą­dowej i społecz­ności lokalnej oraz postę­po­wanie zgodnie z warto­ściami przy­ję­tymi w demo­kra­tycznym społe­czeń­stwie.

Archiwum wyda­rzeń

Archiwum wyda­rzeń


ROK 2016

ROK 2015

ROK 2014

ROK 2013

ROK 2012

Historia biblio­teki

Historia biblio­teki

Biblio­teka powstała w 1921 r. w Toruniu jako Okrę­gowa Biblio­teka Peda­go­giczna Kura­to­rium Okręgu Szkol­nego Pomor­skiego z inicja­tywy pierw­szego kura­tora Zygmunta Gąsio­row­skiego. Księ­go­zbiór groma­dzono w oparciu o apel zwró­cony do wydaw­nictw i księ­garń.

W 1932 r. w związku z likwi­dacją kura­to­rium księ­go­zbiór prze­ka­zano biblio­tece w Grudziądzu.

Biblio­teka wzno­wiła swoją dzia­łal­ność 1 paździer­nika 1938 r. w gmachu Książ­nicy Miej­skiej im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu. Od tej chwili nastę­pował coraz większy jej rozwój – tuż przed wybu­chem II wojny świa­towej księ­go­zbiór liczył 100 tys. tomów.

Podczas wojny uległo znisz­czeniu 97,5% księ­go­zbioru. Biblio­teka wzno­wiła dzia­łal­ność wiosną 1945 r. w nowym miejscu przy Placu Teatralnym, w jednym z pomiesz­czeń KOSP w Toruniu, z 2,5 tys. tomów zdepo­no­wa­nych w Książ­nicy Miej­skiej.

W 1951 r. Biblio­teka otrzy­mała nową nazwę: Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka i stała się samo­dzielną jednostką orga­ni­za­cyjną w ramach Kura­to­rium. Powo­łano sieć 21 bibliotek powia­to­wych i zwięk­szono liczbę pracow­ników.

W 1968 r. Biblio­teka została prze­nie­siona do Bydgoszczy i otrzy­mała część budynku przy ulicy Jagiel­loń­skiej 9. Zmiana siedziby i wydane przez mini­ster­stwo rozpo­rzą­dzenia pocią­gnęły za sobą szereg prac orga­ni­za­cyj­nych. W końcu 1970 r. księ­go­zbiór obej­mował 51757 tomów i prenu­me­ro­wano 172 czaso­pisma. Współ­pra­co­wano z Insty­tutem Kształ­cenia Nauczy­cieli i Badań Oświa­to­wych.

Nowy etap to otwarcie dzia­łal­ności 1 marca 1978 r. w siedzibie przy ulicy Łużyc­kiej 21. Biblio­teka zajęła parter budynku, w którym znaj­dował się Dom Studenta WSP. Prze­nie­siony tam księ­go­zbiór liczył 75 tys. wolu­minów i 300 tytułów czaso­pism. Nowa siedziba sprzy­jała rozwo­jowi placówki, z której w więk­szym wymiarze zaczęli korzy­stać studenci WSP. Orga­ni­zo­wano szereg wystaw, konfe­rencji i współ­pra­co­wano z wieloma insty­tu­cjami. Zaowo­co­wało to w 1981 r. (roku 60-lecia istnienia biblio­teki) otrzy­ma­niem Medalu Komisji Edukacji Naro­dowej.
Z biegiem lat okazało się, że lokal zajmo­wany przez Biblio­tekę nie spełnia wymagań stawia­nych przez insty­tucję. W wyniku likwi­dacji Studium Nauczy­ciel­skiego biblio­teka otrzy­mała propo­zycję zaadop­to­wania jego pomiesz­czeń do swoich potrzeb.

Siedzibę PBW przy ulicy M. Skło­dow­skiej-Curie 4 otwarto 1 grudnia 1992 r. Do nowego lokalu prze­nie­siono księ­go­zbiór liczący wówczas 103550 wolu­minów i 144 tytuły czaso­pism. Lepsze warunki pozwo­liły na podnie­sienie jakości pracy oraz wpły­nęły na zado­wo­lenie zarówno czytel­ników jak i biblio­te­karzy.
W 1997 r. doko­nano zmian w regu­la­minie Biblio­teki. Z księ­go­zbioru korzy­stać mogą nie tylko nauczy­ciele i studenci kierunków peda­go­gicz­nych, ale również wszyscy zain­te­re­so­wani nim miesz­kańcy woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. W siedzibie przy ulicy M. Skło­dow­skiej-Curie 4 Biblio­teka działa do dnia dzisiej­szego.

Struk­tura orga­ni­za­cyjna

Struk­tura orga­ni­za­cyjna

DYREKTOR BIBLIO­TEKImgr Ewa Pronobis-Sosnowska

tel. 52 341 19 84

WYDZIAŁY:

WYDZIAŁ GROMA­DZENIAOPRA­CO­WANIA ZBIORÓW

WYDZIAŁ UDOSTĘP­NIANIA ZBIORÓW

WYDZIAŁ INFOR­MACJIWSPO­MA­GANIA PLACÓWEK OŚWIA­TO­WYCH

MUZEUM OŚWIATY

WYDZIAŁ ADMI­NI­STRA­CYJNO-GOSPO­DARCZY

Kontakt

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy
ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4
85 – 094 Bydgoszcz

Tele­fony:

52 341 19 84
52 341 30 74 

numery wewnętrzne:
Fax – 10,
Sekre­ta­riat – 11,
Opra­co­wanie zbiorów – 13,
Księ­go­wość – 14,
Zbiory Audio­wi­zu­alne – 15,
Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania
Placówek Oświa­to­wych – 16,
Wypo­ży­czalnia – 17,
Czytelnia – 18

52 341 71 86 (Księ­go­wość)
52 340 01 40 (Groma­dzenie zbiorów)
52 342 65 90 (Muzeum Oświaty)

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast