Zwiedzamy biblio­tekę

Zwiedzamy biblio­tekę

W piątek odwie­dziły nas dzieci z Przed­szkola nr 33 w Bydgosz­czy, aby zwiedzić i poznać naszą biblio­tekę. Po krótkim wprowa­dze­niu na temat biblio­teki, książki i zawodu biblio­te­ka­rza przeczy­ta­ły­śmy maluchom dwie książki z ulubio­nym bohate­rem dzieci Frankli­nem. Dwie z tej serii nawią­zują do tematu spotka­nia i świet­nie je uzupeł­niły: „Franklin i książka z biblio­teki” oraz „Franklin czyta kolegom”. Najważ­niej­szym elemen­tem było zwiedza­nie biblio­teki: dzieci poznały pracę w Wydziale Infor­ma­cji, Wypoży­czalni oraz Czytelni, a na zakoń­cze­nie miały okazje powędro­wać po magazy­nach, co było najwięk­szą frajdą dla maluchów. Na zakoń­cze­nie każdy uczest­nik otrzy­mał drobny upomi­nek.

Grażyna Ruta-Baliń­ska

Print Friendly, PDF & Email