Zimowe spo­tkania z naj­młod­szymi w Aka­demii Czy­tania Bajek

Zimowe spo­tkania z naj­młod­szymi w Aka­demii Czy­tania Bajek

Biblio­tekę odwie­dziły dzieci z Przed­szkola Nie­pu­blicz­nego Mungo w Byd­goszczy, aby wziąć udział w zaję­ciach zwią­za­nych z tema­tyką zimową. Malu­chom zapro­po­no­wa­łyśmy opo­wieść „Śnieżny poranek Muminka” Tove Jansson. Po głośnym czy­taniu roz­ma­wia­łyśmy z naj­młod­szymi na temat prze­czy­ta­nego utworu. Następnie dzieci wyko­ny­wały ilu­strację Muminków, a na zakoń­czenie zwie­dziły naszą Biblio­tekę. Zajęcia bardzo się dzie­ciom podo­bały, a na koniec każdy przed­szkolak otrzymał drobny upo­minek.

Grażyna Ruta-Balińska
Joanna Gra­bowska-Jano­wiak