Zimowe spotka­nia z najmłod­szymi w Akade­mii Czyta­nia Bajek

Zimowe spotka­nia z najmłod­szymi w Akade­mii Czyta­nia Bajek

Biblio­tekę odwie­dziły dzieci z Przed­szkola Niepu­blicz­nego Mungo w Bydgosz­czy, aby wziąć udział w zajęciach związa­nych z tematyką zimową. Maluchom zapro­po­no­wa­ły­śmy opowieść „Śnieżny poranek Muminka” Tove Jansson. Po głośnym czyta­niu rozma­wia­ły­śmy z najmłod­szymi na temat przeczy­ta­nego utworu. Następ­nie dzieci wykony­wały ilustra­cję Mumin­ków, a na zakoń­cze­nie zwiedziły naszą Biblio­tekę. Zajęcia bardzo się dzieciom podobały, a na koniec każdy przed­szko­lak otrzy­mał drobny upomi­nek.

Grażyna Ruta-Baliń­ska
Joanna Grabow­ska-Janowiak

Print Friendly, PDF & Email