Zimowe spotka­nia w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek

Zimowe spotka­nia w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek

Kolejne spotka­nia z najmłod­szymi w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek poświę­cone były twórczo­ści Hansa Christiana Ander­sena. W dniu 6 lutego 2018 r. odwie­dzili nas ucznio­wie klasy I i II Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 w Bydgosz­czy. Zajęcia pod hasłem „Królowa Śniegu i zimowe opowie­ści” rozpo­częły się krótką prezen­ta­cją przybli­ża­jącą życie i dorobek literacki najbar­dziej znanego duńskiego baśnio­pi­sa­rza Hansa Christiana Ander­sena. W dalszej części przeczy­ta­ły­śmy dzieciom baśń „Królowa Śniegu” oraz wspól­nie rozwią­zy­wa­li­śmy quiz na temat przeczy­ta­nego utworu. Następ­nie dzieci wykony­wały ilustra­cje do baśni, a na zakoń­cze­nie obejrzały wystawę różnych wydań baśni Ander­sena. Życzymy wszyst­kim dzieciom udanych ferii.