Zapro­sze­nie na werni­saż

Zapro­sze­nie na werni­saż

W Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy zosta­nie otwarta 10 marca wystawa prac plastycz­nych młodej artystki Małgo­rzaty Techner. Zapra­szamy na werni­saż o godzi­nie 11.

Print Friendly, PDF & Email