Zapro­sze­nie na konfe­ren­cję

Zapro­sze­nie na konfe­ren­cję

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy i Biblio­teka Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy zapra­szają biblio­te­ka­rzy i nauczy­cieli biblio­te­ka­rzy do wzięcia udziału w konfe­ren­cji „BIBLIO­TEKA – WSPÓŁ­PRACA – CYBER­PRZE­STRZEŃ“, która odbędzie się 15 września 2017 r. w siedzi­bie Biblio­teki Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy.

PROGRAM KONFE­REN­CJI:

10.00–10.30 Rejestra­cja uczest­ni­ków
10.30–11.00 Nowocze­sna biblio­teka akade­micka – dr Aldona Chlewicka-Mączyń­ska – Dyrek­tor Biblio­teki Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy
11.00–11.40 Crowd­so­ur­cing inter­ne­towy w działal­no­ści biblio­tek – dr hab. Małgo­rzata Kowal­ska – Insty­tut Infor­ma­cji Nauko­wej i Biblio­lo­gii Uniwer­sy­tetu Mikołaja Koper­nika w Toruniu
11.40–12.20 Biblio­teki w rzeczy­wi­sto­ści społecz­no­ścio­wych mediów i mobil­nych techno­lo­gii – dr Grzegorz Gmite­rek – Katedra Biblio­gra­fii i Dokumen­ta­cji Wydział Dzien­ni­kar­stwa, Infor­ma­cji i Biblio­lo­gii Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego
12.20–12.40 Przerwa kawowa
12.40–13.20 Moje biblio­te­kar­skie i niebi­blio­te­kar­skie pasje – Marcin Karnow­ski – Wojewódzka i Miejska Biblio­teka Publiczna w Bydgosz­czy – biblio­te­karz, anima­tor kultury, poeta, prozaik, perku­si­sta
13.20–14.00 Reali­za­cja programu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach“ - Ewa Bedełek – Kierow­nik Wydziału Infor­ma­cji i Wspoma­ga­nia Placó­wek Oświa­to­wych w Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgosz­czy

Zapra­szamy do rejestra­cji.

Print Friendly, PDF & Email