Zapro­sze­nie na forum eduka­cyjne

Zapro­sze­nie na forum eduka­cyjne

V Kujaw­sko-Pomor­skie Forum Eduka­cyjne “Zespół jak orkie­stra. Budowa­nie efektyw­nej współ­pracy w szkole” odbędzie się 15 marca 2018 r. (czwar­tek) o godz. 14.00. Wydarze­nie będzie składać się z dwóch części. Pierw­sza to wystą­pie­nia zapro­szo­nych gości, eksper­tów w dziedzi­nie psycho­lo­gii, pedago­giki i neuro­dy­dak­tyki. W drugiej części odbędą się warsz­taty.
Program:
prowa­dze­nie: dr Tomasz Marcy­siak

13:30–14:00 rejestra­cja uczest­ni­ków
14:00–14:10 uroczy­ste otwar­cie Forum
14:10–15.00 WYKŁAD SPECJALNY: Prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak – Zespoły produk­tywne i kreatywne: komuni­ka­cja, decyzyj­ność, przywódz­two
15:00 – 15:30 – przerwa lunchowa
15:30 – 17:30 Wyjąt­kowe warsz­taty Pracy Zespo­ło­wej – Zespół Dosko­nały Jak ORKIE­STRA. Prowa­dze­nie projektu: Mariusz Grudzień, Piotr Wajrak, Ewa Grudzień
17.30–18:45 Warsz­taty:
Porad­nik orkie­stranta – co zrobić jak zdarzy się dyshar­mo­nia? – prowa­dze­nie: Wojciech Ożga
Wyjąt­kowy poten­cjał współ­pra­cu­ją­cej klasy – perspek­tywa neuro­dy­dak­tyczna – prowa­dze­nie: Dr n. med. Marcin Jaracz
Staro­świec­kie szachy jako nowy trend w eduka­cji, czyli w jaki sposób eduka­cja szachowa może wspie­rać rozwój młodego człowieka – prowa­dze­nie: Michał Kanar­kie­wicz
GRA w języki obce – gra jako element budowa­nia zespołu na lekcji języka obcego – pomysły i inspi­ra­cje – prowa­dze­nie: Agnieszka Rosiń­ska, Magda­lena Zawiszew­ska, Agnieszka Rosiń­ska, Magda­lena Zawiszew­ska
Trudna sztuka skutecz­nej komuni­ka­cji w zespole – prowa­dze­nie: Magda­lena Chyle­brant-Karolak
Siła zespołu kluczem do drzwi ESCAPE ROOMU – prowa­dze­nie: Grażyna Szcze­pań­czyk

Szcze­góły na stronie organi­za­tora.

Print Friendly, PDF & Email