Zapro­sze­nie do udziału w projek­cie

Zapro­sze­nie do udziału w projek­cie

Kujaw­sko-Pomor­skie Biuro Funda­cji Rozwoju Demokra­cji Lokal­nej zapra­sza do udziału w projek­cie pn. Rozwi­ja­nie kompe­ten­cji kluczo­wych uczniów – szkole­nia i doradz­two dla JST w woj. kujaw­sko-pomor­skim, reali­zo­wa­nym w ramach działa­nia 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Programu Opera­cyj­nego Wiedza Eduka­cja Rozwój 2014–2020. Projekt będzie reali­zo­wany od 01-10-2017 do 31-03-2019 r.

Celem głównym projektu jest podnie­sie­nie kompe­ten­cji 192 przed­sta­wi­cieli z 58 jedno­stek samorządu teryto­rial­nego z woj. kujaw­sko-pomor­skiego w zakre­sie zarzą­dza­nia oświatą, ukierun­ko­wa­nego na rozwój szkół i kompe­ten­cji kluczo­wych uczniów poprzez wdroże­nie progra­mów szkole­niowo-dorad­czych wraz z obudową metodyczną, a także wdroże­nie planów podno­sze­nia jakości oświaty oraz wspoma­ga­nia szkół w zakre­sie kompe­ten­cji kluczo­wych uczniów.

W ramach projektu zreali­zo­wane zostaną:

  • szkole­nia dotyczące tworze­nia lokal­nego planu podno­sze­nia jakości usług oświa­to­wych i wspoma­ga­nia szkół w zakre­sie rozwoju kompe­ten­cji kluczo­wych (105 godzin),
  • doradz­two w proce­sie tworze­nia lokal­nego planu podno­sze­nia jakości usług oświa­to­wych i wspoma­ga­nia szkół w zakre­sie rozwoju kompe­ten­cji kluczo­wych uczniów (32 godziny),
  • Opraco­wa­nie i wdroże­nie lokal­nego planu podno­sze­nia jakości w 2 – 3 szkołach, przed­szko­lach lub placów­kach, dla których JST uczest­ni­cząca w projek­cie jest organem prowa­dzą­cym oraz objęcie proce­sem wspoma­ga­nia tych szkół,
  • urucho­mio­nych zosta­nie 6 sieci współ­pracy wykorzy­stu­ją­cych platformę dosko​na​le​niew​sieci​.pl

W celu reali­za­cji projektu w wybra­nej JST konieczne jest zaanga­żo­wa­nie przed­sta­wi­cieli dwóch grup osób:
a) decyden­tów odpowie­dzial­nych za podej­mo­wa­nie decyzji zarząd­czych w JST w zakre­sie spraw oświa­to­wych  (prezy­den­tów, burmi­strzów, staro­stów, wójtów, zastępców/sekretarzy),
b) pracow­ni­ków reali­zu­ją­cych zadania z zakresu oświaty w JST (skarb­ni­ków, dyrektorów/naczelników wydzia­łów oświaty, inspek­to­rów ds. oświaty,  pracow­ni­ków zajmu­ją­cych się plano­wa­niem finan­so­wym i anali­zami  budże­to­wymi, pracow­ni­ków zespo­łów ekono­miczno-admini­stra­cyj­nych szkół, radnych z komisji oświaty).

 

Wszyst­kie koszty reali­za­cji (oprócz dojazdu na szkole­nia zapla­no­wane w 6 miastach wojewódz­twa) pokry­wane są z środków projek­to­wych.

Kontakt w sprawach projektu:
Elżbieta Singer,
esinger@​frdl.​org.​pl, tel. 52 3211890, kom. 662573414
Przemy­sław Byś, p.​bys@​bydgoszcz-​frdl.​pl, tel. 52 3211890, kom. 795505511

http://​www​.bydgoszcz​-frdl​.pl/​p​r​o​j​e​k​t​y​/​r​o​z​w​i​j​a​n​i​e​-​k​o​m​p​e​t​e​n​c​j​i​-​k​l​u​c​z​o​w​y​c​h​-​u​c​zniow

Termin rekru­ta­cji został przesu­nięty do 12 stycz­nia 2018 r.

Elżbieta Singer
Dyrek­tor
Kujaw­sko-Pomor­skie Biuro FRDL ul. Unii Lubel­skiej 4C, 85–059 Bydgoszcz Tel.: (52) 321–18-90, Fax: (52) 321–18-92
Kom. 662 573 414
esinger@​frdl-​org.​pl
http://​www​.bydgoszcz​-frdl​.pl/

Print Friendly, PDF & Email