Zama­wianie książek

Zama­wianie książek

Z powodu inwen­ta­ry­zacji zbiorów od 15 do 30 listo­pada 2017 roku nie można zama­wiać egzem­plarzy ozna­czo­nych sygna­tu­rami od 157401 do 159800. Istnieje możli­wość zare­zer­wo­wania tych książek. Za niedo­god­ności prze­pra­szamy!

Print Friendly, PDF & Email