Zajęcia w biblio­tece

Zajęcia w biblio­tece

Kolejna klasa ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 w Bydgosz­czy skorzy­stała z oferty zajęć eduka­cyj­nych, prowa­dzo­nych przez nauczy­cieli Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgosz­czy. Ucznio­wie kształ­to­wali spostrze­gaw­czość, pamięć, logiczne myśle­nie na zajęciach pt. Grywa­li­za­cja.
Kolejna godzina minęła dzieciom na pozna­wa­niu podsta­wo­wych warto­ści moral­nych, które są źródłem norm społecz­nych. Warto­ści te wskazują, jak powinni postę­po­wać ludzie, aby żyć w stabil­nym i dobrze funkcjo­nu­ją­cym społe­czeń­stwie.
Energia rozpie­rała uczniów w Klubie Enigma – escape roomie, z którego chcieli się jak najszyb­ciej uwolnić. Rywali­za­cja wzmac­nia motywa­cję, więc ucznio­wie mocowali się ochoczo z zagad­kami logicz­nymi, aby pokonać pozostałe grupy.

Print Friendly, PDF & Email