Zajęcia w biblio­tece

Zajęcia w biblio­tece

Kolejna klasa ze Szkoły Podsta­wowej nr 31 w Bydgoszczy skorzy­stała z oferty zajęć eduka­cyj­nych, prowa­dzo­nych przez nauczy­cieli Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgoszczy. Uczniowie kształ­to­wali spostrze­gaw­czość, pamięć, logiczne myślenie na zajęciach pt. Grywa­li­zacja.
Kolejna godzina minęła dzieciom na pozna­waniu podsta­wo­wych wartości moral­nych, które są źródłem norm społecz­nych. Wartości te wskazują, jak powinni postę­pować ludzie, aby żyć w stabilnym i dobrze funkcjo­nu­jącym społe­czeń­stwie.
Energia rozpie­rała uczniów w Klubie Enigma – escape roomie, z którego chcieli się jak najszyb­ciej uwolnić. Rywali­zacja wzmacnia motywację, więc uczniowie mocowali się ochoczo z zagad­kami logicz­nymi, aby pokonać pozostałe grupy.