Zajęcia w biblio­tece

Zajęcia w biblio­tece

Kolejna klasa ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Byd­goszczy sko­rzy­stała z oferty zajęć edu­ka­cyj­nych, pro­wa­dzo­nych przez nauczy­cieli Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy. Uczniowie kształ­to­wali spo­strze­gaw­czość, pamięć, logiczne myślenie na zaję­ciach pt. Gry­wa­li­zacja.
Kolejna godzina minęła dzie­ciom na pozna­waniu pod­sta­wo­wych war­tości moral­nych, które są źródłem norm spo­łecz­nych. War­tości te wska­zują, jak powinni postę­pować ludzie, aby żyć w sta­bilnym i dobrze funk­cjo­nu­jącym spo­łe­czeń­stwie.
Energia roz­pie­rała uczniów w Klubie Enigma – escape roomie, z którego chcieli się jak naj­szyb­ciej uwolnić. Rywa­li­zacja wzmacnia moty­wację, więc uczniowie moco­wali się ochoczo z zagad­kami logicz­nymi, aby pokonać pozo­stałe grupy.